2022-06-28 06:58Pressmeddelande

WoodPro skapar hållbar värdeökning av skogsrester

Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystemAli Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem

Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter.

- WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF). Många industripartners i Sverige och Finland, både stora industrier och små och medelstora företag, har uttryckt intresse för att samarbeta inom WoodPro, säger Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem och konsortiets ledare. Vi är mycket glada över att Formas och Academy of Finland gemensamt har beviljat oss två års finansiering med över 9 miljoner kronor för att möjliggöra detta omfattande projekt.

Nya affärsidéer för industrin

WoodPro kommer att arbeta nära industrin och detta samarbete främjar bioekonomin och kan framför allt ge nya affärsmöjligheter i båda länderna. Projektet kommer att ge en plattform för företagen att växa och skapa sysselsättning inom flera industrisektorer.

WoodPro arbetar med att producera verkliga och industriellt applicerbara bioprodukter. Dessa material kan ersätta produkter framställda av petrokemikalier, till exempel lösningsmedel och färger, och på så sätt främja grön kemi och grönare lösningar för industrin. Samtidigt kommer användningen av dessa produkter att minska beroendet av fossila petroleummaterial och främja användningen av förnybara material.

- I WoodPro ska vi klargöra vilka bioraffinaderiprocesser som är mest hållbara för att omvandla skogsrester till 2,3-butandiol, biopolymerer och biokol. Vi kommer att analysera värdekedjorna för varje produkt som utvecklats i projektet utifrån både miljömässig hållbarhet och ekonomisk genomförbarhet. Då kommer vi att kunna optimera och rangordna de potentiella scenarierna. Den här delen kommer huvudsakligen göras vid Karlstads universitet, säger Ali Mohammadi.

Multidisciplinärt projekt

Det multidisciplinära WoodPro-projektet kommer genom praktiskt laborativt arbete optimera processerna utifrån metoder tagna från kemi, mikrobiologi, bioprocessteknologi och matematisk modellering. Detta möjliggörs genom vårt samarbete, som tillgängliggör den omfattande forskningsinfrastruktur och kunskapsbank som finns vid Karlstads universitet, LUKE och UEF.

Forskning för en cirkulär bioekonomi

Utveckling av nya skogsbaserade produkter inom WoodPro främjar den cirkulära biobaserade ekonomin och kommer uppfylla de bioekonomiska policyer som lagts fram av Sverige och Finland för övergången till ett koldioxidsnålt samhälle, och även bidra direkt och indirekt i sju av FN:s mål för hållbar utveckling.

Forskningen finansieras av Formas och genomförs vid Karlstads universitet inom forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi. Pro2BE fokuserar på forskning och utbildning för omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser samt på utvecklingen av skogsindustrin.

För mer information kontakta Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem, på 054 700 2480 eller ali.mohammadi@kau.seOm Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap