2020-06-03 07:57Pressmeddelande

Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

null

Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.

Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” får nu ytterligare närmare 1,4 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt ett års förlängning, för att studera hur den rådande Coronapandemin påverkar resandet bland äldre.

- Vårt samhälle är konstruerat så att vardagligt resande har en central roll. Vi har dock för närvarande en unik situation med starka rekommendationer av begränsad social interaktion och minskat resande. En särskilt utsatt grupp är de äldre. Att studera kort- och långsiktiga effekter av äldres resande under och efter pågående pandemi kan ge oss unik kunskap inför framtiden, säger projektledare Lars E. Olsson, professor i psykologi.

Kopplingen mellan resande, upplevd tillgänglighet och välbefinnande
Forskarna ska titta på hur äldres resvanor har förändrats, hur detta upplevs och vilken betydelse resandet har för välbefinnandet och möjligheten att leva det liv de vill. Forskarna ska också titta på hur äldre kan motiveras till ett mer energieffektivt resande i framtiden och vilka förutsättningar som krävs för att äldre ska ersätta sitt vardagliga bilresande med mer miljömässigt hållbara transportsätt.

Nya datainsamlingar i form av intervjuer och enkätstudier har startat och genomförs kontinuerligt under resten av året i Bergen, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Dessa följs upp under kommande år då läget i världen förhoppningsvis ser annorlunda ut med minskade restriktioner.

- De data som nu samlas in kommer vi jämföra med liknande data vi samlat in i de fem städerna år 2019 före pandemins utbrott. Detta ger oss möjlighet att analysera olika faktorers betydelse under olika faser av pandemin.

- Vi ser i dag att gruppen äldre, över 65 år, generellt är både friskare och mer mobila jämfört med tidigare generationer. Det finns dock ännu inte tillräcklig kunskap för att bedöma potentialen för ett mer hållbart resande bland äldre - kunskap nödvändig för att kunna påverka en eventuell omställning av resvanor och för att utveckla attraktiva alternativ till den egna bilen. Den utökade projektbudgeten ger oss nu möjlighet att studera vilken roll pandemin kan tänkas ha för nuvarande och framtida resande, avslutar Lars E. Olsson.

Projektet, som startade i oktober 2018, har nu en total projektbudget på drygt 6 miljoner kronor. Det genomförs i samverkan med det europeiska nätverket BEST, Benchmarking in European Service of Public Transport, i samarbete med aktörer i Bergen, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Övriga forskare i projektet är professor Margareta Friman och postdok Katrin Lättman vid CTF.

För mer information, kontakta Lars E. Olsson, CTF, lars.e.olsson@kau.se, 054-700 2498.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.