2017-11-06 16:08Pressmeddelande

​Vetenskapsrådets bidrag till forskning vid Karlstads universitet

null

Vetenskapsrådet, VR, har fattat beslut om projektbidrag inom flera områden. Karlstads universitet beviljas bidrag till totalt 7 forskningsprojekt inom utbildningsforskning, humaniora och samhällsvetenskap samt natur- och teknikvetenskap.

Av totalt 37 projektansökningar, har Karlstads universitet alltså en beviljandegrad på 18,9%, en markant ökning från förra årets 6,8%. Fler beviljanden inom andra forskningsområden kommer att meddelas senare i år.

Följande projekt har beviljats finansiering från VR vid Karlstads universitet.

Projekt inom utbildningsvetenskap

Granskning på vilka(s) villkor? Bedömning, kvalitetsuppfattningar och legitimering av färdighetsprov till musiklärarutbildningar

Hur bedöms färdighetsprov till musiklärarutbildningar? Vilka urval görs? Dessa frågor står i fokus i denna studie. Avsikten är att utifrån videoinspelade färdighetsprov inom olika genrer undersöka hur bedömande lärargrupper resonerar om sökandes kunnande på sitt instrument och i ensemblespel.

Projektledare: Ragnhild Sandberg Jurström, lektor i musikpedagogik

Lärare i gränslandet mellan folkskola, läroverk och enhetsskola

Införandet av en enhetlig grundskola på 1960-talet var en av 1900-talets mest omfattande skolreformer. Hur lärare tiden före införandet av enhetskolan förstod, upplevde och hanterade detta samhällstryck på förändring av skolans praktik har inte närmare studerats. Projektet ska dels studera och jämföra lärarberättelser från tre olika ämnen (modersmål, historia och biologi), dels jämföra de olika lärarkategorierna läroverkslärare och folkskollärare.

Projektledare: Johan Samuelsson, docent i historia

Undervisningsstrategiers betydelse för elevers kunskapsutveckling

Vilken betydelse har lärares undervisningsstrategier för elevernas kunskapsutveckling? Det är en avgörande fråga både för praktiker i skolan och för forskningen. Detta projekt syftar till att ta reda på hur olika undervisningsstrategier påverkar elevers utveckling i läsning och matematik. Studien bygger på en kombination av storskaliga videodata från undervisningen med upprepade kunskapstester och elevenkäter och kommer även att jämföra lärares undervisning i Sverige, Norge och Finland.

Projektledare: Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete

Yrkeslärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning

I forskningsprojektet intresserar vi oss för hur undervisning skapar förutsättningar för yrkeslärande inom teknisk gymnasial yrkesutbildning. Närmare bestämt kommer vi att studera yrkeslärande som är bundet till specifika innehåll i yrkesämnen, och vi har också som avsikt att studera hur detta yrkeslärande görs i interaktion mellan lärare och elev.

Projektledare: Nina Kilbrink, lektor i pedagogiskt arbete

Projekt inom natur- och teknikvetenskap

Topologisk kvantfältteori och topologiska faser av materia

Materia existerar i olika faser, såsom fast, vätska och gas. Men det finns många ytterligare typer av faser, bland annat så kallade topologiska faser, vilka har speciella egenskaper gällande till exempel elektrisk ledningsförmåga. Projektet syftar till att lösa diverse frågeställningar om topologiska faser av materia med hjälp av topologisk kvantfältteori. Ett viktigt delmål är att detaljerat kunna analysera gränssnitt mellan olika topologiska faser och förstå deras egenskaper. Ett annat är att upptäcka exceptionella symmetristrukturer som möjligtvis kan realiseras i nya typer av topologiska faser.

Projektledare: Jürgen Fuchs, professor i fysik

Ytterligare projekt kan tillkomma.

Mer information

För mer information, kontakta Malin Tömmernes på malin.tommernes@kau.se eller 070-183 71 35.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.