2022-03-15 06:45Pressmeddelande

Växande behov av digitala krisövningar

En arbetsgrupp som tränar krisövning i projektet CriseIT

Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar.

Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett flertal vetenskapliga publikationer.

- Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer och de olika intressenterna i projektet har uttryckt önskemål om att nätverket kring CriseIT och att digitalisering av krisövningar ska leva vidare, säger Emelie Hindersson, koordinator för CriseIT och Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.

Fortsatt nätverkande
Nu går CriseIT-samarbetet in i en ny fas. Medans arbetet med att söka ny projektfinansiering pågår kommer fortsatt arbete med att utveckla forskning och gemensamma resurser som underlättar för organisationer att öva mer och för företag att utveckla nya tjänster på området att ske i nätverksform.

- Vi tror att CriseIT har en viktig roll som gränsregional nod för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningsområdet, säger Monika Magnusson, en av projektledarna och docent i Informatik, Karlstads universitet. CriseIT kan som oberoende aktör samla krisberedskapsansvariga organisationer med företag och forskare, det är inte givet vem som annars ska göra detta.

Digitala lösningar
Projektet har lett fram till flera nya resurser som underlättar vid en krisövning. Projektet har också kunnat stötta organisationer att pröva nya, virtuella övningsmetoder. Det har varit märkliga år när pandemin gjorde att arbetet i projektet fick en delvis annan form än planerat.

- Vi har under långa perioder inte kunnat mötas över landsgränsen, säger Bjørn Tallak Bakken, en av projektledarna och Førsteamanuensis Institutt for organisasjon, ledelse, styring, Høgskolen Innlandet. Vi har nästan känt oss lite lurade på de möten, workshops och konferenser som alltid är givande men som inte kunnat genomföras. Det känns lite snopet att projektet är slut redan!

Samtidigt är de som arbetat i projektet nöjda över det som faktiskt gick att genomföra och att projektets mål uppnåddes.

- Vi har levt som vi lär med digitala mötesplatser och det har överlag fungerat bra, säger Monika Magnusson. Särskilt roligt var att vi kunde genomföra slutkonferensen med deltagare från båda länderna på plats i Arvika och på Zoom. Det var härligt att få knyta ihop säcken tillsammans.

I framtiden ser projektgruppen ett ökat intresse för distribuerade övningar digitalt - ett intresse som de tror kommer fortsätta öka de närmaste åren. Det finns många frågor kvar att lösa och spännande möjligheter med ny teknik som AI och VR. Samtidigt är det viktigt att behoven får stå i fokus – inte tekniken.

Fakta
CriseIT 2 genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien. CriseIT 2 var en fortsättning på projektet Preparing for Future Crisis Management som genomfördes 2016-2018.

Alla resultat och information om projektet finns att ta del av här: https://www.criseit.org/resultat/

Kontaktpersoner
Monika Magnusson, projektledare och docent i Informatik, Karlstads universitet
Tel: 054-700 21 70
E-post: monika.magnusson@kau.se

Emelie Hindersson, koordinator för CriseIT och Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.
Tel: 054- 700 18 21, 070-432 23 61
E-post: emelie.hindersson@kau.se 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer