2017-12-07 08:15Pressmeddelande

Utvecklingen av den svenska revisionsberättelsen

null

Revisionsberättelsen har länge kritiserats för dess begränsade informationsvärde. För att bemöta kritiken har nya regler om revisionsberättelsens innehåll och form introducerats både i Sverige och internationellt. Katharina Rahnert disputerade nyligen i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet med avhandlingen ”The evolution of the Swedish auditor’s report”. Hon har kartlagt revisionsberättelsens utformning från mitten av 1600-talet fram till idag parallellt med utvecklingen av revisorsprofessionen samt undersökt hur en modern revisionsberättelse kan utformas för att möta användarnas behov.

Trots nya regler är dagens revisionsberättelse fortfarande till stor del standardiserad, även om det finns en viss frihet att lägga till företagsspecifik information.

- Efter ett antal företagsskandaler och finanskrisen 2008 har revisorer idag ett lägre förtroende än tidigare. Det vet branschen och möter detta genom att öka transparensen i revisionsberättelsen, säger Katharina Rahnert.

Hon har i sin avhandling fokuserat på två frågeställningar: Hur har den svenska revisionsberättelsen utvecklats och vilka har drivkrafterna varit? På vilket sätt kan revisionsberättelsen förändras för att svara mot de behov av information som finansiella beslutsfattare ger uttryck för?

Katharina Rahnert har studerat hur revisionsberättelser för svenska företag utvecklats från den äldsta, daterad 1652 (Norrländska Tjäruhandelskompaniet), och fram till idag. I studien har hon analyserat mer än 1.800 revisionsberättelser och en mängd arkivmaterial.

- På 1700- och 1800-talen är revisorerna ganska rättframma och formulerar relativt fritt vad de kommer fram till, tycker om företagens verksamhet och vad de rekommenderar. Men i samband med införandet av 1895-års aktiebolagslag förändras revisionsberättelserna åt mer försiktiga formuleringar och de blir alltmer lika varandra. Förklaringar till detta paradigmskifte är att revisionsberättelsen blir en offentlig handling samt att ett skadeståndsansvar för felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen lagstadgas.

I slutet av 1970-talet, när professionen får ökat anseende och förtroende, standardiseras revisionsberättelsen. Sedan dess har revisionsberättelsen ökat i omfång men förblivit standardiserad. Undantagen är de i vardagsspråk kallade ”orena” revisionsberättelser och de nyligen införda Särskilt Betydelsefulla Områden.

Hur ser då den ideala revisionsberättelsen ut? Katharina Rahnert utformade ett experiment för att testa den nya revisionsberättelsen, den gamla varianten och en konstruerad revisionsberättelse som är baserat på intervjuer med representanter för finansiella beslutsfattare. Två testgrupper deltog i experimentet: Den ena utgjordes av 121 studenter med baskunskaper inom redovisning och revision vid Mittuniversitetet, Högskolan Väst samt Karlstads universitet. Den andra gruppen bestod av 42 bankanställda med ansvar för kredithantering och med i genomsnitt drygt 20 års yrkeserfarenhet.

- Mina forskningsresultat visar att den nya revisionsberättelsen som vi har idag är en klar förbättring mot den tidigare. Men fortfarande vill användarna ha mer information. Det handlar om mer konkreta uppgifter kring revisionsprocessen och vilka slutsatser revisorn drar. Dessutom anser sig användarna behöva mer information om revisorns oberoende, menar Katharina Rahnert.

Ur ett historiskt perspektiv innebär de senaste företagsspecifika tilläggen till revisionsberättelsen en betydande förändring. Revisorerna närmar sig - efter cirka 120 år - återigen ett användarperspektiv istället för ett utförarperspektiv.

- Med tanke på alla förslag och önskemål gällande ett ökat informationsvärde av revisionsberättelsen som identifierats i internationella forskningsrapporter, kan den senaste utvecklingen dock bara ses som ett första steg mot ett ökat hänsynstagande till beslutsfattarnas behov. Min forskning har också visat att revisorns beskrivning av Särskilt Betydelsefulla Områden kan skapa frågor och osäkerhet istället för att bidra med en ökad säkerhet i beslutssituationer. Den nya revisionsberättelsen är alltså inte helt oproblematisk, konstaterar Katharina Rahnert.

Katharina Rahnert disputerade den 2 november vid Karlstads universitet med ”The Evolution of the Swedish Auditor’s Report”.

För mer information kontakta: Katarina Rahnert, katharina.rahnert@kau.se , tel 070-605 83 61

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.