2022-11-24 12:59Pressmeddelande

Universitetsstyrelsen: försiktigt åtstramad budget för 2023

Karlstads universitets huvudentré om höstenHöstbild från huvudentrén

I dag beslutade universitetsstyrelsen om en budget för nästa år. Den präglas av en försiktig åtstramning i en utmanande tid där Karlstads universitet anpassar sig till lägre anslagsnivåer inom utbildning i kombination med kraftigt ökade kostnader. Budgeten har ett negativt verksamhetsutfall på -27 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis används 2023 för att anpassa ekonomin. Satsningarna på biträdande lektorer och strategiska rekryteringar, som inleddes under 2022, fortsätter dock. Men långsiktigt är målet en kärnverksamhet i balans.

  • Det är utmanande tider, som vi delar med många i samhället, säger vikarierande rektor Margareta Friman. Vi har haft bra dialoger och nu kommer vi fokusera på prioriteringar i enlighet med universitets vision och strategi.

I och med att regeringens budgetproposition fokuserade på grundskolan och inte innehöll ökade anslag till universitet och högskolor kommer en del tillfälliga satsningar som gjordes under pandemin, och som nu inte längre har finansiering, avslutas successivt.

  • Vår sektor är inte prioriterad i regeringens budgetproposition, men vi hoppas på kommande satsningar på högre utbildning längre fram, till exempel i vårändringsbudgeten i april, säger Margareta Friman.

Universitetsstyrelsen fick också en lägesrapport om rekrytering av ny rektor. Processen löper enligt plan. Under vårvintern väntas styrelsen kunna fatta beslut om vilken kandidat den föreslår regeringen.

Övriga punkter på universitetsstyrelsen 24 november

• Ekonomisk rapport, C2022/484 – informationsärende 

• Riskanalys 2023, intern styrning och kontroll, C2022/939 - informationsärende

• Internrevisionens rapport, granskning av intern styrning och kontroll vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, C2022/897 – beslutsärende

• Riksrevisionen – Revisionsplan samt granskningar hösten 2022 - informationsärende

• Rapport om informationssäkerhet och GDPR – informationsärende

• Studentkårens rapport - informationsärende

• Rektors rapport - informationsärende 

För frågor gällande budgeten kontakta vikarierande rektor Margareta Friman via epost margareta.friman@kau.se eller telefon 073 460 6554

För frågor gällande rektorsrekryteringen kontakta universitetsdirektör Anne-Christine Larsson Ljung via epost anne-christine.larsson@kau.se eller telefon 054 700 2407       


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält