2024-03-04 12:59Pressmeddelande

Unik kombination av turism och platsdesign i nytt program vid Karlstads universitet

Kanotist och karta– Utbildningen ger våra studenter verktyg till att använda de möjligheter som nutida samhällsutmaningar innebär, säger Ulrika Åkerlund.

– Vi fokuserar på både turism och platsdesign för att ytterligare spetsa vår profil, säger Ulrika Åkerlund, lektor vid Karlstads universitet. Kombinationen av turismvetenskap, designprocessen och platsutveckling ligger helt rätt i tiden.

Turism kan påverkas hårt av olika samhällsförändringar men det är också en näring som historiskt sett har haft en stark tillväxt ända sedan tiden efter andra världskriget och som ofta kommer tillbaka oerhört snabbt efter kriser. Under pandemin förlorade besöksnäringen en stor del av sin arbetskraft och än idag lider man av kompetensbrist inom turism i stort. En utbildning i turism och platsdesign riktar sig till den som är intresserad av att stötta besöksnäringen och utveckla platser till attraktiva besöksmål. 

Ulrika Åkerlund, lektor vid Karlstads universitet - vad innebär kombinationen turism och platsdesign?

– Temat platsdesign gör att blir utbildningen bredare än om man ser turismen som något som är separerat från samhället, säger Ulrika Åkerlund. Idag finns ett behov av att designa minnesvärda upplevelser såväl i den fysiska miljön som i det sociala och kulturella sammanhanget. Platsdesign handlar om att forma platser till att bli attraktiva för boende, besökare, företag och andra verksamheter.

Till platsdesign hör dels en plats fysiska formgivning – byggnader, parker och arenor för underhållning, landskapets former samt den infrastruktur som gör det möjligt för oss att ta oss fram för att uppleva platser – och dels hur symboler används och hur känslan för en plats kommuniceras. Dessutom innefattar platsdesign att ta vara på unika förutsättningar och resurser i form av natur, kultur och historia. Allt det här handlar om hur vi lär av varandra och hur vi med en lokal förankring kan skapa hållbara lösningar på dagens utmaningar utan att samtidigt äventyra klimatmålen.

– Utbildningen ger våra studenter verktyg till att använda de möjligheter som nutida samhällsutmaningar innebär, säger Ulrika Åkerlund. Kombinationen av turismvetenskap, designprocessen och platsutveckling är ett nytt utbildningskoncept, såväl nationellt som internationellt.

Arbetsmarknaden efter avklarad utbildning

Dagens arbetsmarknad inom turism och besöksnäring är dynamisk, uppkopplad och sammanflätad med samhällsutveckling i stort. Därför behövs personer med stor förståelse för hur lokala förutsättningar och digital teknik spelar roll för att platser ska kunna utvecklas med hänsyn till både boende, besökare och lokala verksamheter. Exakt här fyller Karlstads universitets nya utbildning ett behov. 

– Genom att arbeta med de här frågorna skapar man inte bara ett hållbart, demokratiskt och inkluderande arbetssätt, det bidrar också till ökad stolthet över platsen, starkare nätverk och det främjar ett lokalt ägandeskap, säger Ulrika Åkerlund. Våra studenter kan till exempel arbeta med strategisk turism- och platsutveckling i rollen som turistchef, strateg, projektledare, eller platsutvecklare. De kan också jobba mer direkt i näringen, till exempel som företagsledare, entreprenör eller event manager.

Vad skiljer turismen idag med den för 20 år sedan? 

– Besökare är idag mer aktiva, säger Ulrika Åkerlund. De söker och delar information och har mycket mer makt än vad traditionella turister hade för tjugo år sedan. Turisten har också större möjligheter att informera sig om och välja olika alternativ. Den digitala utvecklingen har lett fram till en ökad synlighet men även en ökad konkurrens vilket innebär att verksamma inom besöksnäringen behöver en förståelse för medias makt och även ett större fokus på långsiktig hållbarhet.

Vilka vänder sig programmet till?

– Främst till de studenter som vill möta människor och jobba med innovativ samhällsutveckling. För den som vill arbeta med att stärka platsers attraktionskraft för dess invånare, företag och besökare så är det här programmet mitt i prick.

Mer om turism och platsdesignprogrammet vid Karlstads universitet


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund