2021-06-21 05:30Pressmeddelande

Undervisningsbegreppet förskolifieras av förskolans olika aktörer

Ebba Hildén, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet 2021 visar sin avhandling i bokform.Ebba Hildén, doktor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Förskolläraren har ett viktigt uppdrag i att främja och utmana våra yngre barns lärande och utveckling som första steget i det livslånga lärandet. Men det finns fler aktörer som bidrar till att undervisningsuppdraget formas och genomförs. Inte minst barnen själva som deltar och visar initiativ med sitt kroppsspråk. Detta visar en ny avhandling som just lagts fram vid Karlstads universitet.

Ebba Hildéns avhandling ”Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan”

fokuserar på den undervisande förskolläraren och mer specifikt hur undervisningsuppdraget formas. För att visa på nyanser och den komplexitet som skapar förutsättningar för undervisningssituationer i förskolan har tre empiriska studier genomförts utifrån olika aktörers perspektiv: de yngsta förskolebarnen, rektorerna och förskollärarna. Avhandlingen skapar kunskap om hur dessa olika aktörer på olika sätt bidrar till undervisningssituationer i förskolan. Den beskriver den förskolifiering som sker när rektorer och förskollärare fyller begreppet undervisning med ett innehåll som rimmar väl med förskolans tradition och kultur.

En mix av lagtext, pedagogik och kroppsspråk

De yngsta förskolebarnen bidrar till undervisningssituationer genom att delta och visa initiativ, vilket sker i huvudsak genom icke-verbal kommunikation. Rektorerna bidrar till undervisningssituationer genom att skapa förutsättningar för förskollärares förståelse för undervisning som begrepp och uppdrag. Förskollärarna bidrar till undervisningssituationer genom att ta ansvar för och genomföra undervisningen tillsammans med barnen.

- Avhandlingen visar på den komplexitet som undervisningssituationer och vad som formar dem, vilar på, säger Ebba Hildén. Här framträder exempelvis att undervisning är något som genomförs och villkoras av flera olika aktörer, liksom policydokument och statliga myndigheter.

Avhandlingens sammanvägda resultat visar den icke-verbala kommunikationens betydelse för undervisningssituationer och på förskolifiering som en strategi för professionen i hanteringen av ny policy.

- Genom att rikta lampan mot den icke-verbala kommunikationen, inte bara barnens utan även de vuxnas, synliggörs fler nyanser av undervisningssituationer. Här är förskollärare en viktig aktör på samma sätt som förskolifieringen tydliggör förskollärare och rektorer som stolta bärare av förskolans kultur och tradition. Bärare som inte viker för temporära trender och influenser, utan som består över tid. Det är bra och bådar gott för överlevnaden av förskolans goda pedagogik.

För fördjupning se Ebba Hildéns avhandling.

Kontakt:

Ebba Hildén, doktor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, 070-351 36 62.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren