2019-04-16 09:35Pressmeddelande

UKÄ kritiserar förskollärarutbildningen på Karlstads universitet

null

Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april.

UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”. Vidare kritiserar UKÄ även flertalet självständiga examensarbeten då de visar bristande kunskaper inom förskolepedagogiskt område samt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

Jessica Eriksson, dekan på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet kommenterar kritiken från UKÄ:
- Vi strävar efter att ge våra studenter en så bra utbildning som möjligt och tar till oss av kritiken. Vi vet vilka delar vi behöver arbeta med för att vidareutveckla och förbättra förskollärarutbildningen, ett arbete som vi redan har påbörjat. Det är emellertid viktigt att även lyfta fram att vi har fått beröm för stora delar av utbildningen också.

Anita Malmgren, programledare för förskollärarutbildningen:
- Jag tycker att det är bra att UKÄ genomfört en granskning, det är initierade och kunniga personer. Vi har en bra förskollärarutbildning som nu kan bli ännu bättre tack vare UKÄ:s riktlinjer.

Vilka åtgärder planerar Karlstads universitet för att bemöta kritiken från UKÄ?
- Bland annat tillsätter vi en grupp som kommer att se över rutiner kring examensarbeten och arbeta fram riktlinjer för hur vi kan stärka och forskningsförankra dem, säger Jessica Eriksson. Vi ser även över examensmålen, och hur utbildningen kan säkra att studenten uppnår dem.

Förskollärarutbildningen får även beröm i UKÄ:s granskning. Att studenterna flera gånger i veckan träffar lärare med professionsbakgrund är tillfredsställande för att förmedla erfarenheter anser UKÄ och pekar även på att den kontakten leder till att studenterna känner sig trygga och får nödvändigt stöd under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Även grundlärarprogrammet för årskurs 4 - 6 på Karlstads universitet har granskats av UKÄ. I den bedömningen anses Karlstads universitet bedriva utbildningen tillfredsställande.

Mer information
UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.

Mer om UKÄ och dess verksamhet
https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet.html

Kontaktpersoner på Karlstads universitet:
Jessica Eriksson, dekan, lärarutbildningen
054-700 17 42
070-770 51 59
jessica.eriksson@kau.se

Anita Malmgren, programledare för förskollärarutbildningen
054-700 24 76
anita.malmgren@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.