2020-04-21 11:00Pressmeddelande

​Två centrum blir ett

null

Karlstads universitet ligger i framkant inom klimat- och personsäkerhetsforskning. För att möjliggöra större forskningsprojekt samt fler internationella samarbeten blir nu Centrum för klimat och säkerhet, CCS och Centrum för personsäkerhet, CPS, istället Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

I ett samhälle där risk- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa och samhällsviktiga har Karlstads universitet bra möjligheter att vara i framkant. Riskfrågor är i sin natur tvärvetenskapliga och kräver kompetens från naturvetenskap, samhällskunskap, humaniora och medicin i sökandet efter lösningar och svar.

- Genom att bygga på över 10 års framgångsrik forskning och samverkan har vi mycket goda möjligheter att fortsätta vara framstående inom detta område, säger Mikael Granberg, en av två centrumföreståndare för nya CSR.

I CSR kommer samhällets förståelse och hantering av risker vara i fokus. Samtidigt är det viktigt att ursprungliga specialistområden kvarstår. Då förlorar man inte de nuvarande universitetsövergripande, regionala, nationella och internationella nätverken och inte heller de varumärken som är viktiga i samarbetet med finansiärer och externa aktörer. Därför har också det nya centrumet valt att ha två centrumföreståndare.

- Våra frågor handlar om orsaker till, och konsekvenser av, samhällsrisker och om samhällets sårbarhet och förmåga att hantera dessa, säger Finn Nilson, också centrumföreståndare för CSR. Därför arbetar vi brett med kunskap om samhällsrisker, riskhantering, samhällsplanering samt samhällsstyrning.

CSRs styrka blir att länka samman forskning med samhällets praktik. Det handlar om kunskapsbyggande genom forskning, gemensamt lärande och samarbeten i projekt och skräddarsydda utbildningar.

Kontaktperson:

Mikael Granberg, centrumföreståndare för CSR
tel: o72-3056467 mail: mikael.granberg@kau.se

Finn Nilsson, centrumföreståndare för CSR
tel: 0707-131 272 mail: finn.nilson@kau.se


Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.