2016-05-04 10:33Pressmeddelande

Trygg skolmiljö ger bättre hälsa

null

Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö. Ett hälsofrämjande arbete i skolan kan bidra till att skapa en förbättrad skolmiljö som i sin tur främjar hälsa. Det visar en ny avhandling i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

- Studien fokuserar på de hälsofrämjande aktiviteter som har genomförts i Karlstads kommuns grundskolor mellan 2006-2012 inom ramen för ett folkhälsoprojekt kallat Skolan förebygger, säger Louise Persson som skrivit avhandlingen.

Hälsofrämjande aktiviteter med gott resultat
De hälsofrämjande aktiviteter som genomförts var utbildningsprogram riktade till lärare i första hand, som de sedan tog med sig in i klassrummen till eleverna i grundskoleålder. Aktiviteterna var i huvudsak ledarskapsutbildning, övningar för att främja sociala relationer och öka välmående, minska fokus på negativt beteende och stärka det positiva beteende och i slutändan förbättra klassrumsklimatet och skolmiljön som sådan.

Viktigt med en trygg skolmiljö
- Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö som främjar en god hälsa, och hälsofrämjande arbete i skolan kan bidra till att skapa en förbättrad skolmiljö som främjar hälsa och skolprestationer.

Avhandlingen bidrar med ny kunskap om verksamhetschefers syn på hälsofrämjande arbete i skolan. Den beskriver hur skoltrivsel och sociala relationer kan förbättras, samt hur barns perspektiv kan beaktas i planering och genomförande av hälsofrämjande arbete. Avhandlingen visar att skolmiljön i Karlstads kommun högstadieskolor förbättrats under den tid folkhälsoprojektet pågått, och att förbättringarna i skolmiljön varit större än i andra värmlandskommuner. I avhandlingen diskuteras även om, och i vilken utsträckning, förbättringarna i skolmiljön i skolorna i Karlstad kan tillskrivas genomförda insatser.

- I framtiden är det också angeläget att agera mer hälsofrämjande i skolan och arbeta för att skapa stödjande miljöer för hälsa, inte minst då forskning visar att det finns ett behov av det, både ur ett barn- och samhällsperspektiv, säger Louise Persson.

För mera information kontakta Louise Persson, doktorand i folkhälsovetenskap vid CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, på Karlstads universitet, tel 0730 388 918 och 054 700 2135 eller louise.persson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.