2016-12-05 08:37Pressmeddelande

Tre miljoner till forskning om samverkan för hållbar utveckling

null

Forskningsrådet Formas har beviljat ett forskningsanslag på cirka 3 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling i avrinningsområden. Forskningen handlar om hur samverkan mellan berörda aktörer, som exempelvis kommuner, vattenkraftföretag, fiskevårdsföreningar, lantbrukare och intresserad allmänhet, kan fungera för att åstadkomma hållbar förvaltning av vattenresurser.

Hållbar utveckling kräver att man gör kloka avvägningar mellan olika samhällsintressen, som exempelvis energiproduktion från vattenkraft, livskraftiga bestånd av lax och skydd mot översvämningar.

- Inom forskning och av många som jobbar med vattenfrågor, ses samverkan mellan olika berörda aktörer som viktig för att göra sådana avvägningar. En anledning är att de involverade aktörernas kunskaper och perspektiv då kan komma till nytta i planering och beslutsfattande, säger Beatrice Hedelin, universitetslektor i miljövetenskap och ansvarig för forskningsprojektet. Om de som berörs av besluten och planerna varit delaktiga i planeringsprocessen på ett bra sätt uppfattas planerna dessutom som mer legitima, och genomförandet av miljöåtgärder och förändringar går lättare. 

En ytterligare fördel med samverkan är att myndigheter och andra kan samordna sina beslut och planer. Om en kommun exempelvis bygger ett översvämningsskydd för sina kommuninvånares bostäder kan en annan kommun nedströms få mer översvämningsproblem. Men om man samverkar och planerar för hela älvsystemet kan det gå att hitta åtgärder som blir bättre för fler, och dessutom fördela kostnaderna.

- Den här studien bygger på idén att vi behöver studera samverkan både utifrån och inifrån, det vill säga inte bara studera samverkansgrupper i sig, utan även det system för planering och beslutsfattande som finns utanför gruppen, säger Beatrice Hedelin.

Det är Beatrice Hedelin och Larry Greenberg, biologi, som har beviljats ett anslag på 2 859 000 kronor fördelat på tre år från FORMAS, i utlysningen ”Framtidens forskningsledare”. Projektet heter ” Samverkan som recept för hållbar utveckling i avrinningsområden? En studie av Svenska vattenråd i tre reglerade älvar”.

Kontaktperson

Beatrice Hedelin, projektledare, Centrum för klimat och säkerhet, telefon 054-700 14 44, 070-65 25 924

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.