2016-11-28 08:15Pressmeddelande

Tre miljoner till forskning om att starta eget på äldre dar

Var fjärde nystartat företag startas idag av personer som är äldre än 50 år. Och allt fler äldre väljer att starta eget. Men trots att det är en utbredd och växande företeelse, saknas kunskap om gruppen. Det ska forskare vid Karlstads universitet ändra på i ett nytt forskningsprojekt, som nyligen beviljats tre miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

"Företagande sent i livet" är ett forskningsprojekt på tre år, som startar i januari nästa år. Genom att kombinera forskning om företagande och entreprenörskap med forskning om ålder och åldrande, ska forskarna undersöka förutsättningarna och villkoren för företagandet samt hur det påverkar företagarnas pensionsålder och åldrande.

Statistiken visar att det främst är män och personer med tillgång till ekonomiskt kapital och hög utbildning som startar företag senare i livet. Det pekar mot att företagande är ett sätt för de resursstarka att skapa nya möjligheter vid högre ålder. Lågkonjunkturer bidrar också till en ökning av antalet företag som startas av äldre, eftersom åldersdiskrimmineringen på arbetsmarknaden blir mer tydlig då.

- Vi vet däremot lite om gruppen som helhet, vilka förutsättningar som skapar ett framgångsrikt företagande - eller inte - och hur olika branscher skiljer sig åt. Det behövs också systematiserad kunskap om hur vägar in i företagande vid högre ålder påverkar de ekonomiska och sociala villkoren för dessa företagare. I vilken utsträckning påverkas pensionsålder och förutsättningarför ett gott åldrande? säger Clary Krekula, forskare i sociologi och projektledare för studien.

I projektet kommer forskarna att genomföra bland annat intervjuer i fokusgrupper och samarbeta med Nyföretagarcentrum, Företagarna och Småföretagarnas riksförbund.

- Vi kommer även lyfta in aspekter som genus och mångfald. Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om en grupp företagare som växer i samhället, möjligheter och begränsningar för företagande i högre ålder samt vilka typer stöd som äldre nyetablerade företagare efterfrågar. Studien är undersökande i sitt upplägg och syftet är även att utveckla ny teoribildning inom området, berättar Clary Krekula.

Projektet pågår 2017-2020 och finansieras av Forte. Förutom Clary Krekula kommer även Elin Vadelius, lektor i sociologi vid Karlstads universitet samt Elisabeth Sundin, professor emerita vid Linköpings universitet att knytas till projektet.

För mer information kontakta: Clary Krekula, Karlstads universitet, tel: 054-700 16 62, mobil: 073-461 41 91 eller mejl clary.krekula@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.