2018-11-15 10:40Pressmeddelande

Tolv miljoner från Formas för bättre riskvärdering av kemikalier

null

Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York fått 12 miljoner kronor för att utveckla nya metoder för att riskvärdera kemikalieblandningar som vi exponeras för i vår vardag. Projektet (RACH-Mix) bygger vidare på resultat från ett tidigare EU-projekt där Karlstads universitet medverkade.

Traditionellt sker nästan all riskbedömning av kemikalier genom att enskilda ämnen testas var och en för sig. Med hjälp av till exempel djurmodeller undersöker man om det finns samband mellan exponering och effekt i djuret, så kallade dos- responssamband. Om sådana samband finns, söker man de doser som är intressanta ur riskvärderingssynvinkel, till exempel den högsta dos som inte ger några effekter i djuret, eller en dos över vilken effekterna inte är acceptabla (så kallade referensdoser). Med hjälp av toxikinetiska modeller och säkerhetsfaktorer räknas sådana referensdoser om till för människan relevant doser som sedan ligger till grund för gränsvärden. Sådana gränsvärden kan sedan jämföras med faktiska nivåer i befolkningen för att undersöka om det finns behov av åtgärder och regleringar.

- Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över detta projekt, och vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med skaran av mycket kompetenta forskare hos våra partners i Sverige och USA, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid folkhälsovetenskap och projektledare för det nya projektet.

Ett problem är att människan aldrig är exponerade för en kemikalie i taget. Istället är människan alltid exponerade för mycket komplexa blandningar av många olika ämnen på samma gång. Det finns också data som tyder på att även om enskilda ämnen uppträder i nivåer under existerande gränsvärden så kan de tillsammans ge upphov till negativa hälsoeffekter vilket projektgruppen bland annat har visat i ett EU-projekt som nu håller på att avslutas (EDC-MixRisk). Det innebär att många av de gränsvärden som idag finns, troligen är för höga, det vill säga att de underskattar hälsorisken, eftersom gängse metoder alltså inte beaktar blandningsexponeringar.

- Det övergripande syftet med RACH-Mix är att vidareutveckla verktyg för att riskvärdera blandningar av kemikalier, säger Carl-Gustaf Bornehag. Det gör vi genom att integrera befolkningsbaserad epidemiologi, och där SELMA-studien spelar en central roll, med experimentella undersökningar i cell- och djurmodeller och användande av avancerade statistiska modeller.

Information om Formas.

Mediekontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstad universitet
carl-gustaf.bornehag@kau.se, Tel: +46 70 586 6565

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.