2015-02-17 08:00Pressmeddelande

Tidigt samtalsstöd som ger god effekt

Till Samtalsakuten vänder sig vuxna som befinner sig i en akut livskris. Boende i Karlstad, Forshaga, Kil och Hammarö kan själva ta direkt kontakt. Det krävs ingen remiss för att få en tid. Och stödet fungerar. En studie från FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet visar att besökarna har fått god hjälp och är nöjda med sina samtalsterapeuter och deras arbetssätt.

Samtalsakuten är en öppen verksamhet som erbjuder samtalsstöd för personer som befinner sig i en livssituation de upplever som ohållbar. Verksamheten är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Karlstad, Forshaga, Kil och Hammarö, Svenska Kyrkan och Landstinget i Värmland. Under 2012 gjordes sammanlagt 2000 besök vid Samtalsakuten. Studien genomfördes vid FoU Välfärd Värmland av fil dr och psykoterapeut Per Folkesson, Karlstads universitet och Ola Lindgren, fil lic och psykoterapeut vid Landstinget i Värmland.

- Vi ville ta reda på om samtalen gjorde skillnad för besökarna och om man fått hjälp med det man sökte för, berättar Ola Lindgren.

Samtalsstöd som gör skillnad
Utvärderingen kom till på initiativ av samtalsterapeuterna själva och ledningsgruppen för Samtalsakuten. I studien deltog drygt 100 personer, som med hjälp av skattningsskalor och frågeformulär fick uppge vilken grad av vanliga krissymtom de upplevde och om och hur de blivit hjälpta och bemötta. Resultaten visar att samtalen har god effekt. Samtalsstödet gör skillnad för deltagarna vad gäller ångest, nedstämdhet, symtom på depression, sömnsvårigheter och känsla av sammanhang.

- Deltagarna uttryckte detta som att de fått ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin vardag och sitt livssammanhang. Det är i och för sig ingen överraskning att samtal har god effekt. Tidigare forskning om samtalsbehandling och psykoterapi visar i allmänhet goda effekter. Men Samtalsakuten är en unik modell i korsvägen mellan själavård, socialt arbete och hälso- och sjukvård och det är intressant att se att den också fungerar, menar Ola Lindgren.

Forskarna såg även att nästan hälften av klienterna inte kommer för ett avslutande samtal. De som slutar på ett oplanerat sätt har ett sämre utfall.

- Här vet vi inte om valet att avsluta samtalsterapin efter kanske bara ett eller två samtal beror på om man är nöjd så, eller om man är missnöjd. I resultatet såg vi att fler skulle behöva fullfölja samtalsterapin, men den öppna samtalsmodellen med få förpliktelser är samtidigt Samtalsakutens signum, konstaterar Ola Lindgren.

Modellen värd att spridas
Forskning visar att psykoterapi kan vara minst lika verkningsfullt som läkemedel vid psykisk ohälsa – om stödet sätts in tidigt. Men trots att den nationella psykiatrisamordningen för snart tio år sedan efterlyste bland annat förebyggande åtgärder, har antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa fortsatt att öka.

- Vi menar att Samtalsakuten på flera sätt motsvarar vad den nationella psykiatrisamordningen efterlyste. Det är en verksamhet som genomför viktiga insatser med gott utfall och till relativt låg kostnad. Den är väl värd att befästa, utveckla och sprida till fler län, stift, församlingar och kommuner, avslutar Ola Lindgren.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.