2020-10-05 13:24Pressmeddelande

Svenska lärosäten satsar på samarbete med Japan

null

Nya energitekniker, hälsosamt åldrande, hållbart vattenbruk och bioinspirerade material. Det är några av de områden som svenska och japanska lärosäten skapat forskningssamarbeten kring i projektet MIRAI. Nu går projektet in i den nya fasen MIRAI 2.0, något som uppmärksammas med en digital kick-off den 7-8 oktober, öppen för alla som vill delta.

- Det är jätteroligt att vi är med i MIRAI 2.0 för att genom detta stärka internationalisering av utbildning samt utveckla forskningen inom viktiga områden, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik och projektledare för MIRAI 2.0 vid Karlstads universitet.

Det nya, treåriga projektet MIRAI 2.0 ska stärka relationen mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. I fokus står forskare tidigt i karriären och ämnena är åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, innovation och entreprenörskap.

- De båda länderna har liknande utmaningar, med till exempel en åldrande befolkning, och är två välfärdsnationer i framkant när det gäller forskning och innovation, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

MIRAI betyder framtid
Projektets namn är MIRAI som betyder framtid på japanska. Första fasen pågick mellan åren 2017 och 2019 och resulterade i flera gemensamma forskningsansökningar och lyckade samarbeten. När projektet avslutades förra året beslutade de deltagande lärosätena därför att fortsätta samarbetet under namnet MIRAI 2.0, och finansiera projektet gemensamt.

Fler universitet har också valt att gå med, sammanlagt är det nu 19 lärosäten i de bägge länderna som deltar. Projektet koordineras av Göteborgs universitet tillsammans med Nagoya University i Japan.

- När projektet nu går in i en ny fas är vi fokuserade på att dra nytta av allt vi lärt oss under de senaste tre åren och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och fruktbart forskningssamarbete. MIRAI 2.0 kommer också att ha ett större fokus på innovation och samarbete mellan lärosäten, forskningsfinansiärer och näringsliv, säger Eva Wiberg.

Kick-off 7−8 oktober
Stora delar av programmet för den kick-off som arrangeras den 7−8 oktober är öppet för alla som vill delta. Med evenemanget hoppas lärosätena attrahera en bred publik bestående av forskare, universitetsledningar och forskningsfinansiärer.

Den första dagen presenterar några av forskargrupperna sina resultat och erfarenheter från MIRAIs första fas:
• Ett försök att skapa miljövänlig och billig energi genom att kombinera elektroaktiva bakterier med nanopartiklar. (materialvetenskap)
• En jämförelse av hur Japan och Sverige återställer och använder sina våtmarker, som är viktiga livsmiljöer för växt- och djurliv och fångar upp kväve och fosfor, vilket minskar övergödningen av haven. (hållbarhet)
• En undersökning av konsekvenserna för de äldre när familjestrukturer förändras och allt fler bor ensamma. I Japan är det fortfarande mycket vanligare att äldre människor lever ihop med sina barn och barnbarn. (åldrande)
• Aktiviteter för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv samt fördjupad kunskap om bägge länders innovationssystem. (innovation och entreprenörskap)

Dessutom arrangeras ett vetenskapligt seminarium om Covid-19 den 8 oktober.

Mer information om MIRAI 2.0 och kommande kick-off finns på www.mirai.nu
Representanter från media är hjärtligt välkomna att delta i kick-offen.

För mera information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, tel 054 700 1953 eller jorge.solis@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.