2021-10-18 07:16Pressmeddelande

SveDigArk ger nya möjligheter för framtidens arkeologi

Stolphål i marken mellan stenar.Detta stolphål, hittat vid arkeologiska utgrävningar på Kårebolssätern i norra Värmland, utgör en liten pusselbit för SveDigArk

Genom att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar kommer det i framtiden att vara möjligt med avancerade datadrivna analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid. Ett nytt samarbete för nationell infrastruktur för digital arkeologi, SveDigArk, har formats mellan sex svenska lärosäten, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. SveDigArik leds av Uppsala universitet och ett av lärosätena inom samarbetet är Karlstads universitet.

De tidsperspektiv som arkeologi och paleoekologi kan bidra med är av stor betydelse för en hållbar utveckling. Landskapets spår av samspelet mellan människa och miljö utgör en mångtusenårig källa till kunskap.

- Informationen är viktig för att förstå vårt förflutna och för att vi ska kunna formulera lösningar för en hållbar framtid. Genom att samla, hantera och analysera en stor mängd data från vår historia, kan vi stödja samhällsutvecklingen och hitta lösningar som tar hänsyn till både människor och miljö. SveDigArk kommer även göra det möjligt för svensk arkeologisk och paleoekologisk data att bidra till den globala miljöforskningen i betydligt högre utsträckning än tidigare, säger Eva Svensson,  professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi vid Karlstads universitet.

Den digitala och vetenskapliga utvecklingen har medfört en exponentiell ökning av mängden data om vår historia från forskning och uppdragsarkeologi. Potentialen att genomföra storskaliga och komplexa analyser på dessa material har dock inte tagits tillvara fullt ut. Mycket data har aldrig gjorts tillgänglig för forskningen, och den som finns är utspridd och svår att hitta i olika museisamlingar och arkiv. Genom en nationell infrastruktur för digital arkeologi kommer arkeologisk och tvärvetenskaplig forskning på dessa källor att bli möjlig: från lokala djupstudier till storskaliga sammanställningar och slutsatser som spänner över både tid och rum.

Arkeologiska undersökningar ger uppgifter om levnadssätt, ekonomi, samhällsorganisation, teknologisk utveckling och resursanvändning. Naturvetenskapliga analyser berättar om människors hälsa och livsvillkor, diet och migrationsmönster, kontaktvägar inom och utanför Skandinavien. De avslöjar hur djurliv, växtlighet och miljöer påverkats av både klimat och människan. Med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem) och datavetenskap, kan detta komplexa samspel analyseras utifrån tid och plats.

SveDigArk är ett konsortium under ledning av Uppsala universitet och där Karlstads universitet samt universiteten i Umeå, Lund, Stockholm, Karlstad och Göteborg, SciLifeLab, Statens Historiska Museer och Riksantikvarieämbetet deltar. Vetenskapsrådet beviljade medel för uppbyggnaden av denna nya nationella infrastruktur för digital arkeologi.

Mer information: 
Eva Svensson, professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi vid Karlstads universitet, e-post: eva.svensson@kau.se , tel: 070-571 19 81
swedigarch.se
Artikel på Uppsala universitets webb


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles