2019-09-12 09:15Pressmeddelande

Studier av politiska budskap på sociala medier

null

Bättre metoder för att studera politisk opinionsbildning i olika medier ska utvecklas av forskare vid Karlstads universitet under ledning av Annika Fredén i samarbete med Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola.

I takt med att politiska budskap och debatter blivit allt vanligare på sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram ökar behovet av att kunna studera dessa texter och bildmaterial ur ett vetenskapligt perspektiv. Genom att använda metoder från både datavetenskap och samhällsvetenskap blir möjligheten större att få en djupare förståelse av dessa politiska budskap.

- Det är lätt att få en skev bild av vad som händer inom politiken om man bara använder sig av sina egna nätverk. Tidigare var debatten mer allmän, nu är den uppdelad i smågrupper. Hur opinioner bildas och får fäste i en sådan miljö är ett intressant fenomen som jag kommer att fortsätta studera inom detta projekt, säger Annika Fredén vid Karlstads universitet.

I projektet kommer forskarna att använda metoder från artificiell intelligens och datavetenskap för att utveckla kvantitativa textanalytiska metoder som redan finns inom samhällsvetenskaplig forskning. Studien ger också ett bidrag till datavetenskap genom att göra tekniker för artificiell intelligens användbar på ett område som berör alla: politik och samspel mellan människor.

Projektet ingår i ett nationellt forskningsprogram, WASP-HS, som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Sex miljoner kronor under fem år
Projekt som heter Bias and methods of AI technology studying political behavior får sex miljoner kronor under fem år  i anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projektet leds av fil. dr. Annika Fredén vid Karlstads universitet och medsökande är även fil. dr. Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola.

Fakta om WASP-HS

Forskningsprojektet ingår i WASP-HS, humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system. Det är ett nationellt forskningsprogram som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Det tioåriga forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället.

Inom WASP-HS kommer även en omfattande forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.

Se fler anslag som beviljats: wasp-hs.org

För mer information kontakta Annika Fredén, annika.freden@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.