2021-12-28 11:32Pressmeddelande

Stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Portrait Victoria Lönnfjordporträttbild Victoria Lönnfjord, Karlstads universitet

Stress och press i skolan ökar risken för psykisk ohälsa hos unga. Tilltron till den egna förmågan är en betydelsefull resurs mot psykisk ohälsa och därför är socialt stöd från skolans vuxna viktigt. Ett synligt och systematiskt arbete mot mobbning i skolan är också viktigt både för den som utsätts för mobbning, men också för övriga elever. Det är några av slutsatserna i en ny avhandling i socialt arbete från Karlstads universitet.

Victoria Lönnfjord har samlat in enkätsvar från drygt 3700 elever i årskurs 7 till 9 i olika kommunala skolor i Karlstads kommun.  I avhandlingen studerade hon sociala påfrestningar relaterat till skolan familjen och individen samt vad som kan tänkas påverka samspelet mellan dessa faktorer. Av undersökningen framgår bland annat att:

  • Ungdomarnas självrapporterade psykosomatiska besvär, till exempel huvudvärk, sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont, är ofta relaterat till press i skolan
  • Elevers upplevelser av vad skolpersonalen gör för att motverka mobbning har ett samband med psykisk ohälsa i form av psykosomatiska besvär
  • Flickor är oftare än pojkar har en hög nivå av psykosomatiska problem
  • En bristande tilltro till den egna förmågan ökar risken för psykisk ohälsa 
  • Arbetslöshet bland föräldrar visar också på samband med psykisk ohälsa. Även föräldrars förväntningar på skolprestationer spelar roll för sambandet med psykosomatiska besvär.

    - Psykisk ohälsa bland unga ökar och för att kunna förebygga är det viktigt att förstå vad som driver detta. Det är tydligt att det rent allmänt i skolan behövs ett starkare socialt stöd från flera vuxna och att till exempel mobbning inte bara får göras till ett individuellt problem. Ett övergripande och synligt arbete mot mobbning är viktigt också för de elever som inte blir utsatta för mobbning. Det är också viktigt att se en helhet och ha kunskap om att individ, familj och skola är miljöer som hänger ihop och påverkar den psykiska hälsan. Jag har även tittat särskilt på skolkuratorernas arbete med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa. Att stärka tilltron till den egna förmågan är en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och det här är något som borde vara i fokus för skolkuratorers arbete, menar Victoria Lönnfjord.

Fakta
Enkätstudien genomfördes i Karlstads kommun under perioden 2009 och 2010. Totalt ingick 3 764 elever i åldrarna 13 till 15 år, varav 51,8 procent var flickor. I avhandling ingår förutom analyser av enkätsvaren, även en omfattande översikt av tidigare forskning inom området. Victoria Lönnfjord försvarade sin avhandling med titeln ”Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents. Implications for school social work” den 17 december 2021 vid Karlstads universitet.

Hela avhandlingen finns tillgänglig i Diva, Digitala vetenskapliga arkivet

För mer information kontakta: Victoria Lönnfjord, Karlstads universitet, E-post: victoria.lonnfjord@kau,  mobil: 070-207 65 58


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles