2015-09-16 08:07Pressmeddelande

Stor hälsoundersökning av 2 000 barn startar i Värmland

null

Nu startar en stor hälsoundersökning av 2 000 sjuåringar i SELMA-studien. Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten och barnens hälsoutveckling avseende ämnesomsättning, astma, allergi, könsutveckling, känslomässig utveckling och förmåga till inlärning.

SELMA-studien bedrivs vid Karlstads universitet i samarbete med Landstinget i Värmland och en rad nationella och internationella forskargrupper inom området miljö och hälsa. Studien följer mer än 2 000 mor-barn-par från tidig graviditet (vecka 10), över förlossning och upp i skolåldern för barnet. Det övergripande syftet med studien är att undersöka om exponering för hormonstörande ämnen under graviditeten kan påverka barnets hälsoutveckling.

I SELMA-studiens första fas som startade 2007 rekryterades mer än 2 000 gravida kvinnor inom mödrahälsovården i Värmland.
- Vi sparade blod och urin från kvinnor och barn och har sedan analyserat sådana prover för innehåll av ett tjugotal hormonstörande ämnen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och projektledare för SELMA-studien. Familjerna har också svarat på flera enkäter som belyser barnets och familjens hälsa, livsstilar, bostadens utformning, tobaksbruk, matvanor, med mera.

Tvåtusen sjuåringar bjuds in för hälsoundersökningar
SELMA-studien går nu in i en andra fas, där mer än 2 000 barn kommer att bjudas in för omfattande hälsoundersökningar. Denna undersökning genomförs när barnet är drygt sju år och det kommer att ta två år att innefatta alla barnen. Barnen kommer att undersökas för deras känslomässiga utveckling, förmåga till kunskapsinhämtning, könsutveckling, effekter på ämnesomsättning och tillväxt, astma och allergi med mera.

Stort EU-anslag möjliggör studien
Genomförandet av hälsundersökningarna har blivit möjligt till följd av ett stort anslag från EU inom ramen för forskningsprogrammet Horizon 2020.
- Detta innebär att vi nu kan analysera ytterligare ett trettiotal hormonstörande ämnen hos mamman och barnet vilket gör SELMA-studien till en av världens största studier inom området, säger Carl-Gustaf Bornehag. Anslaget har också inneburit att vi har kunnat anställa ett tiotal personer, inklusive fyra sjuksköterskor och fyra psykologer för att arbeta med hälsoundersökningarna.

Hormonstörande ämnen under tidig graviditet
- Med data från hälsundersökningarna kommer vi att kunna undersöka den övergripande frågeställningen i SELMA-studien, det vill säga om exponeringen för hormonstörande ämnen under tidig graviditet kan påverka barnets och mammans naturliga hormonsystem och därmed störa barnets utveckling i olika avseenden.

Studien har redan visat att exponering under graviditet för kemikalier från mjuk plast (ftalater som har visat sig vara hormonstörande) kunde kopplas till påverkad könsutveckling hos en grupp pojkar när de var 21 månader gamla. Just nu pågår analyser om eventuella kopplingar mellan exponering för ftalater och språkutveckling hos förskolebarn, tidiga hudproblem, samt om exponering för så kallade perfluorerade ämnen kan kopplas till barnets tillväxt under tidig barndom.

SELMA-studien är unik i världen och redan publicerade fynd har rönt stort internationellt intresse.
- Men det blir först i och med de hälsoundersökningar som nu startar som vi kommer att kunna studera eventuella konsekvenser av miljöexponeringarna på ett vetenskapligt bra sätt, säger Carl-Gustaf Bornehag.

För mera information kontakta Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och projektledare för SELMA-studien, tel 070-586 65 65.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.