2020-06-22 08:20Pressmeddelande

Sommarforskarlista från Karlstads universitet

null

Sommaren 2020 påverkas starkt av coronapandemin. Här är några forskare från Karlstads universitet som kan kommentera sommarens nyhetshändelser eller berätta om aktuell forskning vid universitetet.

Äldreforskning och hur coronakrisen påverkar forskning och utbildning inom omvårdnad
Karin Josefsson, professor i omvårdnad, kan svara på frågor om äldreforskning, som har fokus på äldre människan och omvårdnad i kommunens äldreomsorg inklusive hemsjukvård. Den äldres anhöriga inkluderas i forskningen, samt den ledning och organisation som har betydelse för omvårdnad och för den äldre människan, främst sjuksköterskans patientnära ledarskap.

Karin kan också svara på hur coronakrisen kan påverka omvårdnadsforskning och även hur det påverkar utbildningen till sjuksköterska och specialistutbildning samt kommunens äldreomsorg.

Karin Josefsson: 054-700 21 33, karin.josefsson@kau.se , https://www.kau.se/forskare/karin-josefsson

Cancervård och palliativ vård
Maria Larsson, professor i omvårdnad kan svara på frågor om cancervård – framförallt om symtomhantering och sjuksköterskeledd cancervård som kontaktsjuksköterska och palliativ vård.

Maria Larsson: 073-069 45 77, maria.larsson@kau.se , https://www.kau.se/forskare/maria-larsson

Folkhälsa
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, kan svara på frågor rörande folkhälsa, framförallt vad gäller miljökemikaliers påverkan på foster och barn med konsekvenser för hälsa och utveckling.

Carl-Gustaf Bornehag: 070-586 65 65, carl-gustaf.bornehag@kau.se , https://www.kau.se/forskare/carl-gustaf-bornehag

Corona och äldre – psykisk hälsa
Linda Beckman, docent i folkhälsovetenskap, kan svara på frågor om en pågående undersökning hur de gamla i vårt samhälle hanterar coronakrisen och hur deras psykiska hälsa påverkas.

Linda Beckman: 054-700 24 95, linda.beckman@kau.se , https://www.kau.se/forskare/linda-beckman

Solenergi
Markus Rinio, professor i fysik, ingår i en forskargrupp som arbetar med kiselsolceller på Karlstads universitet och som utvecklar nya produkter och tjänster inom elproduktion med solceller.

Markus Rinio: 054 700 1207, markus.rinio@kau.se , https://www.kau.se/forskare/markus-rinio

En hållbar bioekonomi
Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem, försöker hitta nya hållbara lösningar för avfall och öka kunskapen kring hållbar plast. I forskningsmiljön Pro2BE, processer och produkter för en hållbar bioekonomi, verkar forskare för att öka kompetensen inom hållbar skogsbaserad bioekonomi. Några av projekten som bedrivs handlar om att tillverka biologiskt nedbrytbar plast av skogsindustriella restströmmar och att upparbeta slam och aska till effektiv skogsgödning.

Maria Sandberg: 0708 850626, maria.sandberg@kau.se , https://www.kau.se/personal/maria-sandberg

Hur förändrar coronakrisen människors vanor och beteenden?
Erik Wästlund, docent i psykologi och forskare vid vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöker hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att får mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor.

Erik Wästlund: 0738-359134, erik.wastlund@kau.se , https://www.kau.se/forskare/erik-wastlund

Digital coachning till bättre hälsa
Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, forskar om digitala tjänster kan stötta människor som vill förändra sitt beteende.

Charlotte Bäccman: 054-700 25 19, charlotte.baccman@kau.se , https://www.kau.se/forskare/charlotte-baccman

Coronakrisens påverkan på musikbranschen
Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi, undersöker hur förutsättningarna har förändrats för musik- och eventbranschen på grund av coronakrisen i projektet MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia.

Jenny Karlsson: 073-0230773, jenny.karlsson@kau.se , https://www.kau.se/personal/jenny-karlsson

Beteendeförändring och konsumtion
Per Kristensson, professor i psykologi, forskar om och kan svara på frågor kopplade till beteendeförändring, konsumtion och ge psykologiska förklaringar till nya konsumentbeteenden eller beteendeförändringar kopplat till corona.

Per Kristensson: 070-974 08 60, per.kristensson@kau.se , https://www.kau.se/forskare/per-kristensson

Så bidrar förpackningen till mindre klimatpåverkan
Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, och Helén Williams, docent i miljö och energisystem, forskar om hur förpackningar ska kunna bidra till en hållbar utveckling, främst genom att minska de mängder mat som slängs. Till stor del handlar det om hur förpackningens utformning och egenskaper påverkar vårt beteende.

Fredrik Wikström, 0706- 993 199, fredrik.wikstrom@kau.se , https://www.kau.se/forskare/fredrik-wikstrom

Helén Williams, 0733-655 491, helen.williams@kau.se , https://www.kau.se/forskare/helen-williams

En organisationsteoretisk spaning i pandemins spår
Johan Quist, docent i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en av medförfattarna till en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ger en överblick på omställningarna och dess effekter inom svensk hälso- och sjukvård under coronapandemin. Johan Quist, reflekterar över och kan svara på frågor kring organisering och förändring och vilka logiker som brukar vara styrande, ur ett forskar- och teoribildningsperspektiv. 

Kontakt: johan.quist@kau.se, 070-561 84 64

Hur kommunicerar media coronakrisen?
Michael Karlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, kan generellt kommentera medias rapportering om coronaviruset och pandemin.

Kontakt: michael.karlsson@kau.se , 054-7001477 , https://www.kau.se/personal/michael-karlsson

Samhällsrisker och säkerhetsfrågor
Hur bör länder agera när en pandemi slår till? Vad innebär försiktighetsprincipen? Vad säger forskningen? Finn Nilson, docent i riskhantering,och Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, Centrum för forskning om samhällsrisker, kan kommentera hur samhället kan agera i olika kriser.

Finn Nilsson, 054-7002353, finn.nilson@kau.se , https://www.kau.se/forskare/finn-nilson

Mikael Granberg, 054-7001015, mikael.granberg@kau.se , https://www.kau.se/forskare/mikael-granberg

Nationalekonomi – Hur påverkas Sveriges ekonomi av krisen?
Niklas Jakobsson, docent i nationalekonomi kan svara på ekonomiska frågor om hur Sverige påverkas i coronavirusets spår.

Niklas Jakobsson, 070-3939009, niklas.jakobsson@kau.se , https://www.kau.se/forskare/niklas-jakobsson

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.