2024-06-12 09:06Pressmeddelande

Sommarforskarlista 2024

The University library summerBiblioteket Karlstads universitet sommar

Här hittar du som är journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar.

Till exempel när det gäller AI, cybersäkerhet, förkortad arbetstid, hur miljöfaktorer påverkar barns hälsa, barns rörelse och läsande, pedagogik och skolfrågor, solceller, hållbara lösningar i skogsindustrin, matsvinn, förpackningar, beteendeförändringar, politik och räntor.

 

Arbetsvetenskap

Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Aktuell med forskning om förkortad arbetstid/fyradagarsvecka.

lena.falkman@kau.se

070-66 83 161

 

Biologi

Bianca Ott Andrade, lektor i biologi, pratar engelska och bedriver forskning inom landskapsekologi bland annat inom EU-finansierat Life-projekt. Hon har särskilt intresse för bevarande och återställande av naturresurser och är tillgänglig delar av sommaren.

bianca.andrade@kau.se

070-588 49 86

 

Datavetenskap

Bestoun S. Ahmed Al-Beywanee, professor i datavetenskap, pratar engelska och kan svara på frågor om kvalitetssäkring AI och programvaruutveckling. Area of expertise: professor in software engineering and quality assurance of AI systems. Available all time over email. 

bestoun@kau.se

072-384 2141

 

Meiko Jensen, universitetslektor i cybersäkerhet, pratar engelska och kan svara på frågor om integritet och cybersäkerhet. Areas of expertise: privacy and data protection (e.g. on the GDPR fines against Meta currently issued), cybersecurity, hacking incidents and ransomware (like the Akira ransomware that hit TietoEvry). 

meiko.jensen@kau.se

076-115 95 75

 

Bilal Maqbool, doktorand i datavetenskap, pratar engelska. Han undersöker användningen av AI för att förbättra tillgängligheten av programvara för underrepresenterade grupper, såsom äldre. Hans arbete fokuserar på att förstå och åtgärda utmaningar dessa grupper står inför när de interagerar med digital teknik. Han strävar efter att skapa mer inkluderande digitala lösningar genom att användarcentrerad design. Tillgänglig hela sommaren. 

bilal.maqbool@kau.se

070-430 85 32

 

Ekonomi

Tommy Bergquist, adjunkt i företagsekonomi och studierektor samt programledare fastighetsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kan bland annat svara på frågor om räntor.

tommy.bergquist@kau.se

070-878 77 86

 

Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi, forskar om tjänstefiering och tjänstelogik inom tillverkningsindustrin. Verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och kan svara på frågor om transformation, hållbar omställning och tjänstefiering.

maria.akesson@kau.se

070-316 19 29

 

Folkhälsovetenskap

Carl-Gustaf Bornehag , professor i folkhälsovetenskap och ansvarig för den stora SELMA-studien, som pågått sedan 2007 och som följer över 10 000 barn under uppväxten. I en rad delstudier undersöks hur miljöfaktorer påverkar barns hälsa och utveckling. Bland annat när det gäller små barns exponering för hormonstörande kemikalier.

carl-gustaf.bornehag@kau.se

070-586 65 65

 

Carolina Jernbro , filosofie doktor och lektor i folkhälsovetenskap, forskar framförallt om våld mot barn. Hon disputerade i december 2015 med avhandlingen ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv – omfattning, hälsa, avslöjande och stöd”. Därefter har hon fortsatt att genomföra nationella kartläggningar om våld mot barn i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

carolina.jernbro@kau.se

073-301 65 37

 

Förpackningar och matsvinn

Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem, och Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, båda verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar om matsvinn och hur förpackningar ska kunna bidra till en hållbar utveckling och minskat matsvinn. 

fredrik.wikstrom@kau.se
070 699 3199

helen.williams@kau.se

076-104 32 63

 

Idrottsvetenskap

Johan Högman, doktor i idrottsvetenskap, har forskat om hur skolor och idrottsrörelsen kan samverka för att öka fysisk aktivitet hos barn i grundskolan. Johan Högman kan svara på frågor om hur man får barn i rörelse med alternativa idrottsaktiviteter. Detta bland annat apropå den nya forskningsstudien från Karolinska Institutet visar att bukfetma och svaga muskler återfinns på barn redan i lågstadieålder.

johan.hogman@kau.se

070 456 6173

 

Juridik

David Johansson, lektor i civilrätt och jur. dr. på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Forskar inom områdena skadeståndsrätt och immaterialrätt.

david.johansson@kau.se

070-792 62 42

 

Kemiteknik

Björn Sjöstrand, är docent i kemiteknik och hans forskning handlar om hur man ska kunna återvinna pappersfibrer fler gånger än idag. Området kallas förhorning. Att kunna återanvända och cirkulera fibrer fler gånger skulle leda till stora vinster i pappers- och kartongtillverkning. Björn Sjöstrand forskar också i ett samverkansprojekt med industrin om energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

bjorn.sjostrand@kau.se

 

Litteratur och läsande

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, studerar värderingar och ideologier kring lättläst skönlitteratur för barn och unga, en texttyp som ökar dramatiskt i utgivning och spridning. Hon kan svara på frågor om barns läsande, det uppkopplade klassrummet, ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning i digitala klassrum och mobiltelefoners och lärplattformars roll i undervisningen.

christina.olin-scheller@kau.se
070-315 1291

 

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, (se även nedan) sitter med i Expertrådet för läsning, initierat av Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare, och som består av utvalda lärare, förskollärare och forskare. Rådets mål är att stärka läsundervisningen i hela skolsystemet och skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en naturlig del av vardagen.

michael.tengberg@kau.se

070-269 81 17

 

Materialforskning

Markus Rinio, professor i förnybar energi, leder en forskargrupp på Karlstads universitet som arbetar med solceller. Forskningen handlar om att utveckla och effektivisera nya produkter och tjänster inom energiproduktion med kiselsolceller.

markus.rinio@kau.se

073-086 51 91

 

Miljö- och energisystem

Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem, försöker hitta nya hållbara lösningar för skogsindustriella restflöden. Bland annat kan processavloppsvatten uppgraderas till biologiskt nedbrytbar plast eller biokol för att gödsla skogsmark.

maria.sandberg@kau.se

073 301 6828

 

Pedagogik

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, är en av talarna i Almedalen under rubriken: Kvalitet i skolan – är undervisningen tillräckligt bra? Utbildningsdebatten de senaste åren har kretsat kring kvaliteten på lärarutbildningarna, kvalitet kopplat till skolors huvudmannaskap och elevers sjunkande resultat i internationella mätningar. En central fråga gäller kvaliteten på själva undervisningen, det vill säga det som sker i klassrummet.

michael.tengberg@kau.se

070-269 81 17

 

Psykologi

Kjerstin Almqvist, professor i medicinsk psykologi, forskar om utsatta barn och trauma hos barn och unga. Leder bland annat projektet ”Insatser för våldsutsatta barn” som prövar genomförbarheten av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

kjerstin.almqvist@kau.se

070-222 90 16

  

Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, forskar om hälsa och välmående, beteendeförändringar och digitalisering. Charlotte Bäccman kan svara på frågor om beteendeförändring och digitalisering med fokus på hälsa och digitala välfärdstjänster.

charlotte.baccman@kau.se
070-434 7577

 

Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF. Han forskar om och kan svara på frågor kopplade till beteendeförändring, innovation och konsumtion samt ge psykologiska förklaringar till nya konsumentbeteenden eller beteendeförändringar.

per.kristensson@kau.se
070-974 0860

 

Svenska som andraspråk/interkultur

Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik, lektor i pedagogiskt arbete samt lärare i interkulturella studier och svenska som andraspråk. Kan svara på frågor som rör rasism, invandrare, minoriteter och svenskhet. Forskar också om postkolonial teori, kulturstudier och kritisk teori, adoptions- och migrationsforskning samt koreanologi och asienforskning. 

tobias.hubinette@kau.se

073-301 9496

 

Sociologi

Anna-Britt Coe, är professor i sociologi och hennes huvudsakliga forskningsområde är sociala rörelser och ungas politiska agerande.  Hon kan svara på frågor om förhållande mellan aktivism och vardagsliv; hur sociala rörelser påverkar samhället och politiken och hur unga vuxna uppfattar och utövar politisk handling.

anna-britt.coe@kau.se

070-832 17 39

 

Statsvetenskap

Petter Falk, adjunkt i statsvetenskap, forskar om kritiska datastudier och datafiering av välfärdstjänster. Han kan svara på frågor om data, AI, digitalisering, statlig styrning och myndigheters organisering från ett förvaltningsperspektiv.

petter.falk@kau.se

076-101 60 19

 

Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, forskar kring politisk styrning och politiska processer framförallt på lokal nivå. Mikael Granberg kan svara på frågor om val generellt och svensk partipolitik. Han kan också svara på frågor kring myndigheter och styrning kopplat till flera politikområden, till exempel hållbarhet, miljö, risk och klimat.

mikael.granberg@kau.se

072 305 6467

 

Freddy Kjellström, adjunkt i statsvetenskap, med särskilt intresse av kommunal samverkan och lokal styrning. kan svara på frågor om kommunal förvaltning, samverkan, lokal styrning, vård och omsorg och har god kännedom om norsk inrikespolitik.

freddy.kjellstrom@kau.se

076-112 75 60

 

David Olsson, lektor och docent i statsvetenskap, forskar om miljö och klimat vid Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) samt för närvarande även i det MSB-finansierade projektet Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande (RISE), där han forskar om vägar till en demokratisk, hållbar och motståndskraftig samhällsutveckling.

david.olsson@kau.se

054-700 26 46

 

David Scott, biträdande lektor i statsvetenskap, kan svara på frågor om bistånd och styrningen av biståndspolitik ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Han forskar om hur marknadisering och idéer med ursprung i managementtänkande påverkar hur samhället styrs och organiseras samt de politiska konsekvenserna av detta.

david.scott@kau.se

054-700 19 77

 

Johanna Tangnäs, doktorand i statsvetenskap, forskar på regional utveckling, demokrati och hållbarhet. Kan svara på frågor om lokal- och regionalpolitik och grannländers politik. Tillgänglig till och med 28 juni.

johanna.tangnas@kau.se

054-700 28 61

 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält