2022-06-21 05:55Pressmeddelande

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

Skylt Karlstads universitetKarlstads universitet

Här hittar du som reporter experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.

Valet 2022

Mikael Granberg är professor i statsvetenskap och forskar kring politisk styrning och politiska processer framförallt på lokal nivå. Mikael Granberg kan svara på frågor om valet generellt och svensk partipolitik. Mikael Granberg kan också svara på frågor om hållbarhet, risk och miljö.

mikael.granberg@kau.se
072 305 6467

Malin Rönnblom är professor i statsvetenskap och forskar kring makt, styrning och teoretisering av politik och politisering. Malin Rönnblom kan svara på frågor om valet generellt, ideologi samt den svenska partipolitiken. Malin Rönnblom kan också svara på frågor om AI och digitaliseringens politik samt makt och jämställdhet. (Ej kontaktbar under vecka 27, 28, 29, 30)

malin.ronnblom@kau.se
076 114 8531

Freddy Kjellström är adjunkt i statsvetenskap med särskilt intresse av kommunal samverkan och lokal styrning. Kan svara på frågor om valet från ett Värmlandsperspektiv eller kommunperspektiv.

freddy.kjellstrom@kau.se
076 112 7560

Säkerhetspolitik och NATO

Alesia Rudnik är doktorand i statsvetenskap med särskilt fokus på frågor som protester och sociala medier i Belarus och Ryssland. Alesia Rudnik kan svara på frågor om civilsamhället och sociala mediers roll i demokratiska rörelser i Ryssland och Belarus samt också kommentera kriget i Ukraina. Alesia Rudnik utsågs nyligen till Årets Europé av Svenska Europarörelsen.

Alesia.Rudnik@kau.se
072 925 0658

Idris Ahmedi är lektor i statsvetenskap med ett särskilt intresse för internationella relationer och säkerhetspolitik. Idris Ahmedi kan svara på frågor om NATO samt kriget i Ukraina.

idris.ahmedi@kau.se
076 57 57 40

Digitalisering, AI och data

Andreas Öjehag är lektor i statsvetenskap och kan svara på frågor om digitalisering och styrning. Andreas Öjehag kan också svara på frågor om regionalpolitik och styrning av offentlig sektor.

andreas.ojehag@kau.se
076 112 1089

Lokal- och regionalpolitik

Tomas Mitander är lektor i statsvetenskap och kan svara på frågor om regionalpolitik och styrning av offentlig sektor.

tomas.mitander@kau.se
070 958 4920

EU och andra EU-länder

Magnus Lindh är adjunkt och forskar på frågor som rör EU och EU:s institutioner och kan svara på frågor om politik ur ett europeiskt perspektiv.

magnus.lindh@kau.se
073 028 3853

Mette Marie Stähr Harder är lektor i statsvetenskap och kan svara på frågor om dansk politik, jämställdhet och Grönland.

mettemarie.stahrharder@kau.se
+45 42 91 94 49

 

Sociologi och socialt arbete

Kärlek och relationer

Emma Engdahl, professor i sociologi, forskar om kärlek och relationer bland annat inom kropps- och emotionssociologi: identitetsutveckling och självrealisering, intima relationer och sociala patologier. Hon har skrivit ett 50-tal böcker, artiklar, bokkapitel och essäer, bland andra böckerna ”Konsten att vara sig själv” och ”Depressiv kärlek: En social patologi.”

emma.engdahl@kau.se
076-831 88 88

Vilka barn beviljas stöd?

Birgitta Persdotter är lektor i socialt arbete och forskningsledare för FoU Välfärd Värmland. Hon forskar om vilken typ och omfattning av våld som identifieras i barnavårds-utredningar, bedömningar av barns behov, barns delaktighet samt om barn oavsett ålder, kön och ursprung beviljas insatser på lika villkor.

birgitta.persdotter@kau.se
076 101 3410

 

Folkhälsovetenskap och omvårdnad

Folkhälsa

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, kan svara på frågor om folkhälsa, framförallt vad gäller miljökemikaliers påverkan på foster och barn med konsekvenser för hälsa och utveckling.

carl-gustaf.bornehag@kau.se
070-586 65 65

Barnmisshandel

Carolina Jernbro är lektor i folkhälsovetenskap och forskar framförallt om barnmisshandel. Hon har gjort nationella kartläggningar om våld mot barn i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

carolina.jernbro@kau.se
070 330 4289

Cancervård och palliativ vård

Maria Larsson, professor i omvårdnad kan svara på frågor om cancervård – framförallt om symtomhantering och sjuksköterskeledd cancervård som kontaktsjuksköterska. Hon kan också svara på frågor relaterat till palliativ vård och vård vid livets slut ur patienters och närståendes perspektiv samt hur arbetsmiljön i vården under pandemin påverkat personalens välbefinnande och vårdens kvalitet.

maria.larsson@kau.se
073-069 45 77

 

Människors vanor och beteenden

Konsumentbeteende och beteendeförändringar

Per Kristensson, professor i psykologi, forskar om och kan svara på frågor kopplade till beteendeförändring, innovation och konsumtion samt ge psykologiska förklaringar till nya konsumentbeteenden eller beteendeförändringar.

per.kristensson@kau.se
070 974 0860

Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, forskar om hälsa och välmående, beteendeförändringar och digitalisering. Charlotte Bäccman kan svara på frågor om beteendeförändring och digitalisering med fokus på hälsa och digitala välfärdstjänster.

charlotte.baccman@kau.se
070 434 7577

Sömn

Annika Norell Clarke är doktor i psykologi och forskar om sömn. Många är drabbade av insomni, även kallat sömnlöshet. När insomni pågått länge är det ofta de anpassningar som människor gjort till sömnproblem och grubblandet över sömnen som håller människor ofrivilligt vakna på kvällen och natten. Annika Norell Clarke kan svara på frågor om sömn och sömnsvårigheter.

annika.clarke@kau.se
073 072 4082

 

Energi, miljö, klimat

Matsvinn och klimatfrågor

Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem, och Helén Williams, docent i miljö och energisystem, båda verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar om matsvinn och hur förpackningar ska kunna bidra till en hållbar utveckling och minskat matsvinn.

fredrik.wikstrom@kau.se
070 699 3199

helen.williams@kau.se
073 365 5491

Solenergi och solceller

Markus Rinio, professor i förnybar energi, leder en forskargrupper som arbetar med solceller på Karlstads universitet. Forskningen handlar om att utveckla och effektivisera nya produkter och tjänster inom energiproduktion med kiselsolceller.

markus.rinio@kau.se
073-086 51 91

Bioekonomi och hållbar framtid

Björn Sjöstrand är lektor i kemiteknik och hans forskning handlar om hur man ska kunna återvinna pappersfibrer fler gånger än idag, området kallas förhorning. Att kunna återanvända och cirkulera fibrer fler gånger skulle leda till stora vinster i pappers- och kartongtillverkning. Björn Sjöstrand forskar också i ett samverkansprojekt med industrin om energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

bjorn.sjostrand@kau.se
076 101 4843

Hållbara lösningar för skogsindustriella restflöden

Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem, försöker hitta nya hållbara lösningar för skogsindustriella restflöden. Bland annat kan processavloppsvatten uppgraderas till biologiskt nedbrytbar plast eller biokol för att gödsla skogsmark.

maria.sandberg@kau.se
070 884 0626

Hållbara transporter, kollektivtrafik och samhällsutveckling

Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar om kollektivtrafik och är verksam inom flertalet nationella och internationella forskningsprojekt med fokus på hållbara transporter och samhällsutveckling. Margareta Friman kan svara på frågor om hållbara transporter, kollektivtrafik och städer.

margareta.friman@kau.se
073 460 6554

  

Skola och pedagogik

Barn och rörelse

Johan Högman, doktor i idrottsvetenskap, har forskat om hur skolor och idrottsrörelsen kan samverka för att öka fysisk aktivitet hos barn i grundskolan. Johan Högman kan svara på frågor om hur man får barn i rörelse med alternativa idrottsaktiviteter.

johan.hogman@kau.se
070 456 6173

Granskning och styrning av skolan

Håkan Eilard, doktor i pedagogiskt arbete, forskar om styrning, ledning och granskning av skola och utbildning. Håkan Eliards forskning visar bland annat att Skolinspektionens sanktioner träffar bredvid målet. Håkan Eilard kan svara på frågor om styrning och granskning av skola och utbildning.

hakan.eilard@kau.se
070 191 4284

Lättläst skönlitteratur för barn och unga

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, studerar värderingar och ideologier kring lättläst skönlitteratur för barn och unga, en texttyp som ökar dramatiskt i utgivning och spridning. Hon kan svara på frågor om barns läsande, det uppkopplade klassrummet, ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning i digitala klassrum och mobiltelefoners och lärplattformars roll i undervisningen.

christina.olin-scheller@kau.se
070 315 1291

Begåvade barn

Valerie Margrain, professor i pedagogik, forskar om begåvade barn, begåvad utbildning, inkludering och tidig läskunnighet. Valerie Margrain kan svara på frågor om begåvade barn och vilket stöd de behöver i skolan. (Ej kontaktbar från den 28 juni till och med den 7 juli)

valerie.margrain@kau.se
076 833 0224


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.