2018-06-27 10:34Pressmeddelande

Sommarforskarlista 2018

Vad händer efter GDPR och hur nyanlända barn ser på svensk föreningsidrott är några exempel på aktuell forskning vid universitetet. Forskare vid Karlstads universitet bistår med sin kunskap även under sommarmånaderna.

Nyanlända barns röster om att delta i svensk föreningsidrott
Med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige, har drygt 70 000 nyanlända barn och ungdomar, kommit hit de senaste åren. Det är angeläget att försöka inkludera nyanlända barn och ungdomar i föreningsidrotten då idrotten kan, om den sköts på rätt sätt, bidra till en meningsfull fritid och främja den psykosociala utvecklingen. För att underlätta inkluderingen behövs kunskap om nyanlända barn och ungdomars erfarenheter av och tankar om idrott. Då kunskapsutvecklingen inom området är mager har forskargruppen på ämnet Idrottsvetenskap vid Karlstads universitet fått i uppdrag av Riksidrottsförbundet att undersöka hur nyanlända barn och ungdomar, 12-16 år, som varit i Sverige 1-5 år, tänker. Hur är deras egna upplevelser och föreställningar av idrott, både i ursprungslandet och i Sverige? Hur ser de på möjliga hinder och möjligheter att delta i föreningsidrott i Sverige?
Projektet är igång med datainsamling och slutrapport förväntas komma under våren 2019.
Kontakt:
Christian Augustsson, Lektor Idrottsvetenskap, tel: 054- 700 18 85, mobil: 0709-56 11 01, e-post:
christian.augustsson@kau.se 
Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, tel: 054-700 14 99, mobil: 0704-69 21 31, e-post: stefan.wagnsson@kau.se

Vad händer efter GDPR?
Under det senaste året och speciellt under våren har den nya dataskyddsförodningen, GDPR (General Data Protection Regulation) minst sagt varit på tapeten. Den nya förordningen innebär bland annat att vi alla ska ges större möjligheter att själva hantera och besluta om de uppgifter som finns lagrade om oss i olika verksamheters system.
Men, vad händer nu då? Nu har förordningen vunnit laga kraft, företag och organisationer förväntas efterleva den för att inte riskera dryga böter. Den sägs kräva stora förändringar i hanteringen av våra personuppgifter men vad innebär det egentligen och hur påverkar den företag och organisationer samt oss som individer?
Datasäkerhet och integritet på nätet är ett av flera fokusområden för den forskning som bedrivs inom datavetenskap vid Karlstads universitet. Under 2018 har bland annat distansbaserade internationella spetsutbildningar med koppling till den nya dataskyddsförordningen startat.
Kontakt:
Lothar Fritsch, forskare inom datavetenskap, tfn +47 968 857 58, e-post: lothar.fritsch@kau.se

Evenemangssäkerhet
Antalet evenemang i landet ökar och det ställer krav på arrangörer att erbjuda trygga och säkra upplevelser för besökare. Samtidigt måste upplevelsen av evenemanget kvarstå vilket leder till en svårmanövrerad balansgång mellan trygghet, säkerhet och upplevelse. Finn Nilson forskar om säkerhetsfrågor kopplade till både idrottsevenemang (t.ex. lopp), musikevenemang (t.ex. festivaler och konserter), samt allmänna säkerhetsfrågor som gäller vid folksamlingar.
Läs mer om kurserna i evenemangssäkerhet på kau.se/uppdragsutbildning
Kontakt:
Finn Nilson, docent i risk- och miljöstudier, tel: 0707-131 272, e-post: finn.nilson@kau.se

Valexperter 2018
Här hittar du Karlstads universitets experter på olika aspekter av valen 2018

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.