2015-11-16 10:05Pressmeddelande

Sjuksköterskor utbildas om samband mellan munhälsa och allmänsjukdom

En god munhälsa är viktig för livskvalitet och självkänsla. Men studier visar att flera allmänsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och demens har samband med försämrad munhälsa. Karlstads universitet har tagit fram en uppdragsutbildning som ska öka sjukvårdens kunskap om sambanden.

Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa 7.5 hp startar under våren 2016. Målsättningen är att legitimerade sjuksköterskor ska få specialkompetens om munhälsa och dess samband med patienters allmänna hälsotillstånd. Kursen omfattar munhälsa för alla åldrar men tonvikt kommer att läggas vid äldre patienter där kopplingen är särskilt tydlig.

- Landstingen har sedan 1999 ett lagstadgat ansvar för att nå ut till personer med långvarigt omsorgsberoende för att bevara och förbättra munhälsan. Tandvården har det som mål, men erfarenhet och forskning visar att man har svårt att nå fram, säger Göran Friman, tandläkare och adjunkt vid Karlstads universitet.

Sveriges Tandläkarförbund skriver, i policydokument ”Äldres tandvård och munhälsa”,
att ”medicinsk personal bör göra en bedömning av munhälsa i samband med medicinsk undersökning av äldre och vid behov remittera till tandvården”.

- Karlstads universitet har tagit ett mycket betydelsefullt och bra initiativ. Behovet av kursen är stort, säger Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

- Institutionen för Hälsovetenskaper vid Karlstads universitet tar genom uppdragsutbildningen initiativet till ökad och spridd kunskap om munhälsans betydelse. Därmed vill vi bidra till att stimulera till ökat samarbete mellan vårddiscipliner och till professionsöverskridande omvårdnad för patienterna, säger Monica Söderman, distriktsjuksköterska och universitetsadjunkt i omvårdnad vid Karlstads universitet.

Fakta

Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa 7.5 hp är en uppdragsutbildning och genomförs på Karlstads universitet under våren 2016 med fem träffar. Kursen startar den 21 mars och sista anmälningsdag är 6 mars. Mer information finns på www.uppdrag.kau.se där också anmälan görs.

Källhänvisning: Sveriges Tandläkarförbund, Policydokument, Äldres tandvård och munhälsa, senast reviderad 2015-04-13, http://www.tandlakarforbundet.se/globalassets/bibliotek/policydokument/aldres-tandvard-och-munhalsa.pdf (länk kontrollerad 2015-11-12)

Kontakt

Monica Söderman, distriktsköterska och universitetsadjunkt i omvårdnad vid Karlstads universitet, tel 054- 700 16 63

Göran Friman, tandläkare och universitetsadjunkt i oral hälsa vid Karlstads universitet samt doktorand vid Karolinska institutet, tel. 0705-603 747

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.