2023-05-17 09:28Pressmeddelande

Samverkansprojekt ska göra digitaliserad vård smidigare

Hälsoarenor inom forskningsprojektet DHINO, digital hälsoinnovation. Illustration.Hälsoarenor inom forskningsprojektet DHINO, digital hälsoinnovation.

Komplexa samhällsutmaningar kan bara lösas genom att många aktörer med skilda kompetenser samverkar. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet DHINO, Digital hälsoinnovation, där Karlstads universitet och Region Värmland samverkar, tar sig an utmaningen att öka digitaliseringen i hälso- och vårdsektorn.

– Teknik har inte bara potential att förbättra människors livskvalitet, hälsa, självständighet och delaktighet i samhället, utan även att minska kostnader för hälso- och sjukvård, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning. Det finns stora möjligheter i mötet mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi för att utveckla nya lösningar och skapa möjligheter för nya jobb och regional tillväxt.

I DHINO skapas och tillgängliggörs forskning i världsklass med tydlig nytta för regioner och kommuner, och den enskilda medborgaren. Forskningen fokuserar på tre hälsoarenor: Sakernas internet (Internet of Things - IoT) och hälsa, Äldre/Samsjuklighet och medskapande av hälsa, samt Datadriven innovation.

I DHINO samverkar sju olika forskargrupper vid Karlstads universitet för att tillsammans med offentliga och privata aktörer ta sig an ett problem ur sina respektive perspektiv. 

– Flera ämnen och forskargrupper sig an utmaningen att göra digitaliserad vård smidigare utifrån sina respektive perspektiv och spetskompetenser, säger Erik Wästlund. Akademin blir en motor för tillväxt genom att bidra med kompetensförsörjning och ökar därigenom regionens attraktionskraft.

Under de kommande fyra åren kommer två typer av återkommande aktiviteter att genomföras: behovsinventering och partnerdagar. Under behovsinventeringarna ligger fokus på att identifiera vilka hinder, barriärer och problem som finns för utveckling och implementering av digitala hälsoinnovationer samt att identifiera möjliga samarbeten och arbetssätt. Under partnerdagarna bjuds samverkansparter in för att presentera goda exempel på hur man arbetat med digital hälsoinnovation.

– Digitala hälsoinnovationer medför stor nytta ur ett hållbarhetsperspektiv, då det ökar tillgängligheten för olika aktörer i samhället och enskilda medborgare, med minskat behov av fysiska resor och transporter, säger Erik Wästlund. DHINO är ett resultat av det arbete som Region Värmland och Karlstads universitet åstadkommit inom sin strategi för smart specialisering, med fokus på digitalisering av välfärdstjänster. Genom samverkan mellan akademi, företag och offentlig sektor skapas en unik möjlighet till kunskapsöverföring mellan alla deltagande aktörer som bidrar till kompetensförsörjningen i regionen.

– I smart specialisering kombinerar vi två saker; att möta stora samhällsutmaningar och samtidigt utveckla företagandet. Inom specialiseringen digital hälsoinnovation har vi stora möjligheter till detta, säger Anders Olsson, strateg forskning och innovation vid Region Värmland. Mångvetenskaplig forskning på Karlstads universitet gör att vi kan ta oss an problemen från olika håll. Om vi lyckas kommer satsningarna att bidra till bättre hälsa för innevånarna, minska kostnader för vården och samtidigt skapa skatteintäkter till hälso- och sjukvården genom tillväxten i de företag som utvecklas. Jag ser därför mycket positivt på det omfattande samarbetet mellan forskargrupperna på Karlstads universitet och det samarbete de har med både aktörerna inom hälso- och omvårdnadssektorn samt med innovativa företag som kan bidra med nya lösningar.

Projektet finansieras av Karlstads universitet, Region Värmland, Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Vinnova under 2022-2025 och med en budget på 14 miljoner kronor. I projektet ingår forskargrupperna Centrum för tjänsteforskning, Datavetenskap, Omvårdnad, Centrum för Genusforskning, FoU Välfärd och Centrum för barn och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor. 

 

Kontaktperson: 

Erik Wästlund, Centrum för tjänsteforskning

erik.wastlund@kau.se

054-700 25 28

Mer om DHINO


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.