2017-06-14 08:26Pressmeddelande

Samverkan inom energiområdet

null

Karlstads universitet samverkar med Glava Energy Center inom utveckling av system för optimerad drift av solpanelparker. Det långsiktiga målet med verksamheten är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion.

Energikällor som sol- och vindkraft har blivit mer kostnadseffektiva och spelar en allt större roll för energiproduktionen. Den snabba tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för utvecklingen av framtidens elkraftssystem.

- ERA-Net Smart Grids Plus - European Pattern Recognition (EPR) är ett projektet vars syfte är att använda mönsterigenkänning som ett verktyg för elnätsoperatörer och producenter för att optimera elsystemet och möjliggöra högre andel av förnybar elproduktion, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet.

- Vår del är att i praktiken installera avancerade energisystem och mätutrustning och testa dessa i praktiken, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef vid Glava Energy Center.

Projektets mål är att utveckla, testa och validera metoder för tillämpning av mönsterigenkänning på sex olika områden: proaktivt underhåll, elförbrukningsstudier, lokalt energisystem - mikronät, effektreglering genom spänningsreglering, "Hosting Capacity" - Acceptansgräns och Systemtröghetsstöd. Finansiärer är Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd (Tübitak) inom ramen för programinitiativet ERA-Net Smart Grids Plus med stöd av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Totalt projektfinansiering är 1,6 miljoner euro.
Huvudprojektledare: Metrum. Partnerföretag: Glava Energy Center, Embriq, Eltek, MälarEnergi, STRI, Energisa och Baskent Ayedag Toroslar från Sverige, Norge och Turkiet. Kompetensfaciliteter: Karlstads universitet, högskolan Dalarna, högskolan i Borås, Pöyry med flera.

Forskning inom förnybar energiautomation
Samarbetet med Glava Energy Center på det här området startade redan 2016 och pågår till och med 2018.

- Syftet med min forskning är att använda avancerade kontrollalgoritmer som konventionellt brukar användas i andra komplexa system, säger Jorge Solis. Projektets mål är att utveckla, testa och validera metoder för tillämpning av avancerad kontrollalgoritmer i Solar Park 2 i Glava Energy Center, Arvika.

- Vi ser att mjukvarudelen i energisystemen får en allt större betydelse och här finns stora möjligheter till utveckling och forskning, säger Magnus Nilsson.

Studentsamverkan
- Hösten 2017 finns två praktikplatser planerade för högskoleingenjörsstudenter i elektroteknik, säger Jorge Solis. Det finns även tankar på att erbjuda en praktikplats på avancerad nivå för utlandsstudenter från våra samarbetspartners i Japan och Italien. Från januari 2018 planeras även för examensarbete på grundnivå, tillämpligt för en högskoleingenjörsstudent i elektroteknik samt för examensarbete på avancerad nivå, tillämpligt för civilingenjörsstudenter i teknisk fysik, maskinteknik med mera.

Den fortsatta forskningen
De existerande kontrollmetoderna tar inte hänsyn till systemets historiska respons eller till de parametrar som påverkar årsproduktionen i en solpark.

- Det krävs ett avancerat kontrollsystem för aktiv analys, diagnos för att göra automatisk felsökning och göra korrigerande åtgärder i rätt tid i en solpark. Under de kommande fem åren har vi förhoppningen om ett nationellt och internationellt externfinansieringsstöd, där denna forskning kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen om hur man designar och implementerar avancerade kontrollmetoder för att optimera driften av solpanelsparker och därmed utvecklar ett flexibelt och robust energisystem, säger Jorge Solis.

- Vi har idag ett bra samarbete med Karlstads universitet och vi vill på detta sätt vidareutveckla samarbetsformerna, säger Magnus Nilsson

Läs mer om EPR, European Pattern Recognition Project här.

För mera information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, tel 054 700 1953, 0760 917 241 eller jorge.solis@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.