2019-08-27 09:08Pressmeddelande

Samverkan för bättre undervisning

null

Ett nytt forskningsprojekt ska pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning.

I mars 2017 beslutade regeringen om en försöksverksamhet för att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Ett övergripande syfte med satsningen är att stärka den vetenskapliga förankringen av skolans arbete. Karlstads universitet var ett av fyra universitet som fick i uppdrag att leda försöksverksamheten.

Ett av de projekt som nu startar kommer att fokusera på utveckling av skolans läsundervisning. I studien kommer lektioner videofilmas och lärarna får träna sig i att observera och ge återkoppling till varandra. Forskning och kompetensutveckling löper sida vid sida och lärarna deltar i analysen av vad som sker i deras klassrum.

Ömsesidigt behov av samverkan

- Framför allt är det meningen att vi ska utveckla nya former för samarbete mellan kommunerna i regionen och universitetet. Med ömsesidig respekt för varandras kompetenser kan vi skapa en växelverkan mellan forskning och skolutveckling. Länets skolchefer tror att behovet av mer samverkan är ömsesidigt. Det säger Maria Kjällström, som är skoldirektör på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Men försöksverksamheten ska också bygga vidare på de infrastrukturer för samverkan som redan finns upparbetade i regionen. Dit hör bland annat Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som utgör en viktig plattform för samarbetet.

- Inom RUC har vi en lång tradition av samarbete mellan regionens kommuner och forskare på universitetet, säger Monica Evermark, som är föreståndare. Hittills har det dock främst handlat om kompetensutveckling. Nu kopplar vi ihop forskning och kompetensutveckling.

En outnyttjad resurs

Att det är just läsundervisning som står i fokus beror bland annat på en stor behovsinventering som kommunerna gjorde tillsammans med Karlstads universitet förra året. Där framhölls läsundervisning som ett prioriterat område. Det finns också ett pågående samarbete mellan läsforskare på universitetet och ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunerna.

Lärarna kommer att få jobba i grupper för att planera undervisning, observera och ge återkoppling. Michael Tengberg, som är professor i pedagogiskt arbete och leder studien, menar att lärares observation av och återkoppling till varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.

- Det vi som forskare kan bidra med är dels ett ramverk för att urskilja kvaliteter som vi baserat på tidigare forskning vet är viktiga för elevers lärare, dels metoder för att följa och analysera utvecklingsarbetet.

Kontaktpersoner på Karlstads universitet

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och projektledare för studien, 0702-698117, michael.tengberg@kau.se

Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet, 070-3643904, monica.evermark@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.