2022-02-09 06:40Pressmeddelande

Samarbete inom forskning för att stärka riskutsattas brandskydd

Två brandmän släcker en eld från korgen på en stegbil

Det kan vara svårt att förse äldre personer, som bor kvar hemma och har ett stort vårdbehov, med ett skäligt brandskydd. Byggreglerna förutsätter att personen själv kan utrymma, annars riskerar skyddet att bli bristfälligt. Det finns idag åtgärder som är effektiva för att öka skyddet för denna allt större grupp, men det saknas strategier för att få dem på plats i hemmen. Det ska forskare från Karlstads universitet titta närmare på.

- Det kan vara svårt att få åtgärderna på plats ute i verksamheterna, säger Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier och forskare inom Centrum för samhällsrisker, CSR. Bland annat kräver det samverkan och inte sällan är det oklart vem som bär ansvaret.

De som skadas i en brand är i stor utsträckning sårbara individer och för att uppfylla nollvisionen om att ingen ska skadas allvarligt eller dö i en brand behöver insatser riktas mot denna grupp. Hindren för ett ökat skydd finns inom en rad områden som juridik, arbetsmiljö, ekonomi och teknik. Det är dessa fyra områden som projektet kommer att fokusera på.

Förhindra dödsfall 
Brandskyddsföreningens forskningsfond, Brandforsk, har beviljat medel till en förstudie som ska söka lösningar för införande av brandskydd till särskilt riskutsatta personer. Projektet kommer ur en vilja att förhindra dödsfall i bostadsbränder.

- Vi ser i stort sett dagligen hur sårbara personer är utsatta för brandrisk och vilka brister som finns i skyddet, säger Fredrik Loven, projektledare och brandingenjör på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Forskningssamarbete
Arbetsgruppen inom Räddningstjänsterna i samverkan Västra Götaland, Räddsam VG, utgörs av brandingenjörer, brandinspektörer och samordnare för särskilt riskutsatta med mångårig erfarenhet inom området individanpassat brandskydd. Även aktuella kommuners jurister är involverade. Johanna Gustavsson, forskare på Karlstad universitet och CSR, ingår också i projektgruppen.

- Det är precis så här det ska vara, att akademin och praktiken går ihop för att söka lösningar på komplexa problem, säger Johanna Gustavsson.

Projektet startar nu och pågår fram till september i år och förhoppningen är att det exempelvis ska ge svar på hur regelverk kan användas, en tydligare standards för tekniskt brandskydd, arbetsmiljöperspektivet vid omvårdnadsarbete i hemmiljö och hur hållbara ekonomiska modeller kan utformas.

Kontaktperson
Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier och forskare inom Centrum för samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet.
Telefon: 054- 700 25 22

Fredrik Lovén, projektledare och brandingenjör på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Telefon: 033-17 29 70


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer