2017-01-27 10:52Pressmeddelande

Så kan vattenkraftens miljöpåverkan minskas

null

Nu ska forskare på Karlstads universitet undersöka hur det ser ut före och efter rivningen av ett vattenkraftverk och införandet av en fiskvänlig turbin. Detta för att värdera olika verktyg för att åstadkomma en ekologiskt och samhällsekonomiskt hållbar vattenkraft.

Det finns ett stort intresse hos olika parter att utveckla kostnadseffektiva metoder för att förbättra och få en hållbar användning av vattenkraft som naturresurs.
- Vattenkraft innebär att dammar byggs i vattendragen vilket gör att fiskar och andra organismer inte kan sprida sig fritt som i ett naturligt vattendrag. För att kraftbolagens miljövårdsarbete effektivt ska kunna stärka de naturliga bestånden behöver kunskapen förbättras avsevärt om var och hur åtgärder ska införas, säger Olle Calles, universitetslektor i biologi.

Värdefull resurs
Vattenkraft är en värdefull resurs som producerar el med en begränsad klimatpåverkan, men verksamheten innebär även en påverkan på den lokala miljön, ekosystemen och värden som biologisk mångfald, rekreation och fiske. För att begränsa vattenkraftens miljöpåverkan behöver effektiva åtgärder implementeras, vilket kräver kunskap om hur de bäst utformas och vilka effekter de olika åtgärderna har.

Nya innovativa åtgärder studeras
Den vanligast förekommande miljöförbättrande åtgärden i reglerade vattendrag är att anlägga fiskpassager för att ge fisken möjlighet att passera kraftverken. Inom aktuellt projekt kommer forskargruppen att testa mer drastiska åtgärder i form av att helt ta bort ett kraftverk (vid Mörrumsån) och att förse ett kraftverk med en ny typ av fiskvänlig turbin (vid Emån). Under tre år kommer de att i nära samverkan med företagen studera åtgärdernas miljöeffekter genom omfattande undersökningar före och efter dessa implementerats.

Över 4 miljoner från KK-stiftelsen
Finansiär för projektet är KK-stiftelsen som beviljat ett anslag på 4,7 miljoner kronor fördelat på tre år. Karlstads universitets samverkanspartners i projektet är Sydkraft Hydropower AB, Sveaskog AB och Power House AB.

För mer information kontakta:

  • -Karlstads universitet: Olle Calles, projektledare/ forskare, tel 0701 77 11 44, mejl olle.calles@kau.se
  • -Uniper: Johan Tielman, miljöchef, tel 0705 734 414
  • -Sveaskog AB: Ola Söderdahl, Platschef Mörrums Kronolaxfiske, tel 010 471 82 43
  • -Power House AB: Andreas Trunk, tel 0321 531 946

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.