2023-05-15 07:50Pressmeddelande

Så kan ändrad livsstil och beteende bibehållas

Frida SkarinFrida Skarin

Visst går det att ändra livsstil och beteende. Men förändringen blir oftast kortvarig. Hur kan man göra för att bibehålla den?

Det har Frida Skarin, doktorand vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersökt.

I avhandlingen ”Positive change for wellbeing: Maintained intervention-induced behaviors and healthier lifestyles” undersöker hon de psykologiska mekanismerna bakom hur förändrat beteende kan bibehållas.

–Det finns ingen quick fix. Genomgående för att lyckas bibehålla en interventionsinducerad beteendeförändring är att verkligen vilja förändra sitt beteende, inte bara få resultat. Dessutom är det fördelaktigt att ha en plan som inkluderar flexibilitet och förberedelse i respons på ändrade förutsättningar som kan dyka upp i de olika faserna av beteendeförändringsprocessen, livet, omgivningen och sig själv, säger Frida Skarin.

Avhandlingen tar sitt avstamp i livsstilsbeteenden som ökad bilanvändning, stress, låg fysisk aktivitet och ohälsosam kost som påverkar såväl individuell som global hälsa, miljö och ekonomi negativt. Förändring måste till, men att ändra invanda beteenden är inte enkelt.

–Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med beteendeförändringar av olika slag, till exempel när det gäller att äta hälsosammare. Men många insatser är ofta kortsiktiga, vilket leder till kortsiktiga förändringar, säger Frida Skarin som i tre fältstudier undersökt hur förändring kan komma till stånd och bibehållas med hjälp av av beteendeförändringsprogram.

–Den första fältstudien innefattar att förändra ett relativt enkelt isolerat beteende: resbeteende till jobbet, den andra studien inkluderar olika komplexitet och omfattning av beteenden för välmående, och den tredje studien behandlar förändring av flera komplexa beteenden parallellt, så som förändrat ätbeteende och fysisk aktivitet.

Trots växande problem har forskningen om hur förändring kan bli långsiktigt hållbar, istället för kortsiktig, varit sparsam. 

–Det behövs mer forskning om det som gör att man kan bibehålla sitt förändrade beteende, säger Frida Skarin.

Resultaten i hennes avhandling pekar på vikten av att fokusera på beteendemål, att förändringen upplevs som positiv under interventionen och ger vinster och omedelbara resultat samt att man förhåller sig flexibel för att vara förberedd för skiftande förutsättningar under olika faser av beteendeförändringsprocessen.

Här kan du läsa Frida Skarins avhandling


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.