2015-11-23 11:13Pressmeddelande

Robot som hjälpmedel för äldre

null

Vem hjälper oss när vi blir gamla? Kanske kommer vi att promenera hållandes en robot i handen? Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, är en forskare som utvecklar just en sådan robot.

Befolkningen i Sverige liksom i många andra länder blir allt äldre och behovet av olika hjälpmedel ökar. En av lösningarna kan vara en robot som gånghjälpmedel.

- Även om marknadens storlek i dagsläget fortfarande är liten, så sprider sig tillämpningar inom intelligenta maskiner, det vill säga robotar, gradvis från tillverkningsindustrin till andra områden som en av de viktigaste komponenterna för att stödja ett åldrande samhälle, säger Jorge Solis.

Robotar för ökad livskvalitet
Robotar inom vård och välfärd är ett hjälpmedel för äldre som bidrar till trygghet, oberoende och ökad livskvalitet. Robotar kan hjälpa äldre personer att klara sig själva så att de exempelvis kan bo kvar i sitt egna hem längre. Detta öppnar även möjligheter att frigöra tid så att vårdpersonalen kan ge mer kvalificerad vård till patienterna.

- Men hur en person interagerar med människovänliga robotar är helt annorlunda än de flesta av dagens industriella elektromekaniska system, säger Jorge Solis. Utvecklingen av hjälpmedelsrobotar driver forskningen framåt för att utveckla intelligenta maskiner som är naturliga och intuitiva för den genomsnittlige patienten att interagera med, kommunicera med, arbeta med som partner och lära nya funktioner.

Människovänlig och läraktig robot
Syftet med forskningsprojektet är att införliva och utveckla Robotic Human Science och möjliggöra tillämpning i en människovänlig robot som hjälpmedel. Målet är dubbelt; klarlägga människors natur och bidra till utvecklingen av robotar och intelligenta maskiner som är användbara för människor. Fokus för denna forskning är att utveckla ett nytt mobilt robotsystem som gånghjälpmedel för äldre med förkroppsligade kroppslig-kinestetiska, perceptuella och kognitiva förmågor.

Det robotbaserade systemet består av en display som ger kraftåterkoppling, och en mobil robot med inbyggda sensorer. Ett exempel på robotsystemets funktioner är att äldre personer som har svårt att gå och har synproblem får hjälp att identifiera markförhållanden. Systemet kommer inte bara att kunna känna och upptäcka markförhållanden, utan även ge fysisk återkoppling till den äldre och naturligtvis samtidigt vara ett gånghjälpmedel.

Utveckling av human-friendly WALKing assist robot vehicle
Sedan slutet av 2014, har denna forskning varit inriktad på utveckling av en human-friendly WALKing assist robot vehicle (hWALK) som konstruerats som ett fysiskt gånghjälpmedel för äldre. Pilotexperiment har utförts med friska frivilliga för att utvärdera stabiliteten i systemet och för att validera att det är genomförbart att tillhandahålla kraftåterkoppling under dynamiska förhållanden.

För mer information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik, tel 054 700 1953 eller jorge.solis@kau.se.

Här är en film som visar roboten

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.