2015-05-25 08:00Pressmeddelande

Regionen - en tillväxtmotor med grus i maskineriet?

null

Runt om i världen byggs större och starkare regioner. Motivet är ofta att attrahera rätt kompetens och konkurrera om kapital för att skapa goda levnadsvilkor och klara välfärden. Regionen ses som en tillväxtmaskin. Men vad betyder utvecklingen ur ett medborgarperspektiv? Vad blir regionen för sorts samhälle och vilka människor får komma till tals? Tomas Mitander vid Karlstads universitet analyserar i sin avhandling det regionala medborgarskapets villkor när regionens framtid formas.

Regionfrågan är åter i hetluften i Sverige och diskussionen om en ny regional indelning har tagit fart. Men i forskning om regioners tillkomst och utveckling, saknas ofta ett medborgarskapsperspektiv. Det finns en stark politisk riktning som nästan framstår som neutral, vad gäller tillväxt som nyckeln till det goda samhället. Välfärd, utbildning, kultur, arbete och bostäder blir viktiga för tillväxtens skull, för att kunna attrahera rätt kompetens, kapital och företagare.

-Synen på att utveckling och framsteg är synonymt med tillväxt uppfattas idag som något objektivt, ja nästan naturligt. Men en sådan uppfattning genomsyras av politik och ideologi. Min avhandling handlar om hur man kan förstå regionen, vad den kan och bör vara - inte minst ur ett medborgarskapsperspektiv. Vilka värden finns utöver tillväxtperspektivet? Analysen visar också att olika grupper prioriteras olika, beroende på hur värdefulla de betraktas vara för regionen. Vissa gruppers åsikter och behov ses som i grunden viktigare än andras, vilket är ett problem ur ett demokratiskt jämlikhetsperspektiv, säger Tomas Mitander.

Från gemenskap till sin egen lyckas smed
Det som sker nu, menar Tomas Mitander, är en historisk övergång. Från att regioner varit en del av en större och solidarisk gemenskap går vi till en situation där regioner konkurrerar med varandra i kampen om tillväxt.

-Vi går från fördelningssystem och utjämning till att varje region blir sin egen lyckas smed. Här blir det logiskt att arbeta med varumärken och skapa en identitet för att attrahera ”rätt” sorts människor, man brukar till exempel prata om den kreativa klassen. Och attrahera kapital förstås för att hålla maskineriet i gång för ökad tillväxt och därmed ökad välfärd, kanske. Regionen som politisk gemenskap får på så sätt en snäv betydelse som tränger ut stora grupper av människor i marginalen.

Avhandlingen heter ”Regio Ex Machina: Om det regionala medborgarskapets villkor” och bygger på en svensk fallstudie. Utredningsmaterial, observerade offentliga möten, pressmaterial och fokusgrupper med medborgare utgör grunden för analysen om hur bilden av regionen som en tillväxtmaskin intar en dominerande ställning och hur globala marknadslogiker fungerar som villkor för det regionala medborgarskapet. Tomas Mitander la fram sin avhandling i ämnet statsvetenskap vid Karlstads universitet, i april i år, inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande - CRS.

För mer information kontakta: Tomas Mitander, statsvetenskap vid Karlstads universitet, tel: 0709-584920 eller e-post: tomas.mitander@kau.se

Avhandlingen i fulltext (pdf)

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.