2022-10-18 09:13Pressmeddelande

Praktisk träning och emotionellt stöd stärker våldsutsatta föräldrar och barn

Portrait Helena Draxler, Karlstad UniversityHelena Draxler, forskare i psykologi vid Karlstads universitet. 2022.

Mellan 20-30 procent av Sveriges kvinnor har någon gång i livet utsatts för någon form av våld från en partner eller tidigare partner. Det motsvarar 23 500 kända fall av misshandel och omkring 6000 kvinnor behöver varje år söka skydd i skyddat boende för att undkomma förövaren. Att utsättas för våld innebär inte bara slag, fysiskt våld. Det kan också var hot, förstörelse av betydelsefulla saker eller kontrollerande, men alla former av våld mot en vuxen eller ett barn är skadligt. På vilket sätt kan föräldrar och deras barn få stöd efter en tillvaro som präglats av våld? Helena Draxler vid Karlstads universitet har tittat närmare på Project Support från USA och prövat om insatsen fungerar för svenska förhållanden.

I sin doktorsavhandling i psykologi “Initial transfer of Project Support from the US to Sweden” har Helena Draxler studerat insatsen Project Support närmare. Arbetssättet har använts i USA sedan början av 1980-talet för att stötta mammor och barn som blivit utsatta för våld och levde på skyddat boende. I barnens fall har de ofta bevittnat våldet mot mamman och även själva blivit utsatta. Insatsen används när våldet har upphört, till exempel efter en flytt till ett skyddat boende, och i de fall där barnen utvecklat utåtagerande beteendeproblem.

- I Project Support arbetar man både med praktiskt stöd, till exempel att ordna ett annat boende eller söka ekonomiskt stöd och föräldrafärdigheter. Det handlar om att både tillgodose behoven hos de våldsutsatta familjerna och samtidigt stärka föräldrarollen och minska barnens beteendeproblem, berättar Helena Draxler.

Hon har i fyra delstudier undersökt om det är möjligt att anpassa metoden för att stötta våldsutsatta mammor och barn i Sverige. Resultaten visar att det är nödvändigt att anpassa metoden till svenska värderingar och normer, till exempel hur barns beteendeproblem ska förstås och bemötas. Studierna visar också att resultaten är ungefär likvärdiga som i USA, det vill säga att den minskar barnens beteendeproblematik och stärker föräldrarollen.

Praktisk träning stärker föräldrarollen

Insatsen Project Support är konkret och praktisk, med bland annat övningar där mamman observerar, följer och deltar i sitt barns lek. Syftet är att se barnet, notera barnets beteenden och stärka relationen.

- När man i sin vardag utsätts för våld får liksom inget annat plats i tillvaron. All tid, alla tankar, all uppmärksamhet fokuseras på att skydda sitt barn och sig själv. Föräldrarna kan känna att de inte riktigt vet hur barnen leker och agerar – de känner inte riktigt sitt barn. Därför behöver mammorna stöd i olika färdigheter, till exempel att se sitt barn igen och barnen behöver bli sedda, säger Helena Draxler.

Denna träning i konkreta situationer visade sig vara utmanande, särskilt för socialtjänstens personal.

- Behandlarna tycker mest om att prata. Det är det man är van vid. När man visar något måste man verkligen kunna färdigheten på ett konkret sätt. Det var ovant och obekvämt för många behandlare.

Stöd från ledningen avgörande

För socialtjänsten är det en helt avgörande framgångsfaktor att det nya arbetssättet stöds av ledning och övriga i organisationen. Utan ett långsiktigt stöd, upphör behandlarna att använda Project Support, trots framgångar i behandlingarna.

- Även om man efter en tid kunde se att insatsen var hjälpsam, att barnen blev lugnare och föräldraförmågan ökade, fanns det en osäkerhet hos behandlarna. Att lära nytt kräver upprepning och utan ledningens fulla stöd blir det ingen fortsättning. Project Supports delar av stöd och praktisk träning av specifika föräldrafärdigheter är insatsens styrka. Med mer kunskap om implementering och forskning, så tror jag att Project Support bidra till att ge ett konkret, effektivt och välbehövligt stöd till våldsutsatta familjer, avslutar Helena Draxler.

Fakta

Helena Draxler försvarade sin avhandling i psykologi vid Karlstads universitet 16 september 2022. Avhandlingen omfattar fyra delstudier där sammanlagt 35 föräldrar och lika många barn deltagit. Barnen var mellan tre och nio år. I studierna har även 14 behandlare inom socialtjänsten intervjuats.

Project Support är ett föräldrastödsprogram utvecklat i USA för föräldrar och barn (tre till nio år) som utsatts för våld i nära relationer och där barnen har utvecklat beteendeproblem. Behandlingen sätts in efter att våldet har upphört, till exempel vid flytt till skyddat boende. Merparten av föräldrarna är mammor. Insatsen rekommenderas av Statens Beredning för Medicinska och Sociala Studier (SBU) samt Socialstyrelsen.

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles