2018-09-27 08:35Pressmeddelande

Plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier

null

Plastmattor i bostaden är en källa till upptag av ftalater hos gravida kvinnor, visar en studie vid Karlstads universitet. Dessa ftalater bedöms idag som farliga och kommer att förbjudas inom EU.

Golvmattor av plast innehåller ofta ftalater för att göra plasten mjuk. Sådana mjukgörare är inte fast bundna till materialet utan läcker sakta ut till omgivningen under materialets hela livstid och kan därför rutinmässigt mätas i inomhusdamm. En frågeställning är då huruvida golvmattor av mjukgjord PVC i bostaden kan ge upphov till upptag av sådana kemikalier hos människa. Denna fråga har nu undersökts i SELMA-studien vid Karlstads universitet.

I den nu genomförda delstudien samlade forskarna in uppgifter om bostaden med hjälp av en enkät till familjerna under tidig graviditet. En fråga handlade om vilka golvmaterial som fanns i sovrum och kök, samtidigt togs ett urinprov från den gravida kvinnan vilket analyserades för innehåll av nedbrytningsprodukter från sju ftalater. I studien ingår 1,764 kvinnor där analyserna justerades för viktiga bakgrundsfaktorer.

Analyser visar att gravida kvinnor som bor i bostäder med PVC-golv hade högre halter av metaboliter från tre ftalater (DBP, BBzP och DEHP) när man jämför med kvinnor som bor i bostäder med andra golvmaterial som till exempel trä och linoleum. Det fanns även ett dos-responssamband, dvs ju fler rum med PVC-golv, desto högre halter av dessa ftalatmetaboliter i de gravida kvinnornas urin.

Christina Rudén, professor vid Stockholms universitet säger att dessa kemikalier idag är upptagna på begränsningslistor inom EU där de bedöms som farliga och därför kommer att förbjudas. Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och projektledare för SELMA-studien, menar att dessa resultat visar på flera principiella problem med farliga kemikalier i varor och produkter. 

- Även om dessa kemikalier inte används lika mycket idag, så hittar vi dem i urin från alla gravida kvinnor i SELMA-studien, vilket visar att de faktiskt används. Ytterligare en komplicerande faktor är till exempel golvmaterial i en bostad har en livslängd på kanske 20–30 år, vilket innebär att vi kommer att vara exponerade och därmed ta upp dessa kemikalier under mycket lång tid.

-Vi vet att de tre ftalaterna DBP, BBzP och DEHP finns i golvmattor av PVC men även i många andra varor och produkter, säger Huan Shu, doktor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och huvudförfattare till studien. Men flera äldre ftalater såsom t ex DEHP har idag ersatts med andra mjukgörare i PVC.

- SELMA-studien följer cirka 2 000 mor och barn par från tidig graviditet över förlossning och upp i skolåldern för barnen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och projektledare för SELMA-studien. Det övergripande syftet med SELMA är att undersöka hur exponering för misstänkt hormonstörande ämnen under fostertid kan påverka barnens hälsa och utveckling.

Kontakter;

Carl-Gustaf Bornehag, Professor i folkhälsovetenskap Karlstads universitet,

Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

telefon: +46 705 866565

Email: carl-gustaf.bornehag@kau.se

Huan Shu, PhD

Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm universitet

telefon: +46 086 747245

Email: huan.shu@aces.su.se

Christina Rudén, Professor

Department of Environmental Science and Analytical Chemistry

Stockholms universitet

telefon: +46 704 933101

Email: christina.Ruden@aces.su.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.