2016-03-10 10:42Pressmeddelande

Personsäkerhet i teori och praktik

null

Personskador utgör ett omfattande samhällsproblem som resulterar i närmare 5.000 dödsfall och 150.000 allvarligt skadade årligen. Det handlar främst om olycksfall, men även vålds- och självskador. Samhällskostnaden kan uppskattas till närmare 100 miljarder kronor årligen, en siffra som överträffar den dubbla försvarsbudgeten för att ta en jämförelse. Samhällets insatser för att förebygga är starkt sektoriserade och många allvarliga personskaderisker faller mellan stolarna. Här finns stora pengar att spara genom ett förbättrat förebyggande arbete.

I boken Personsäkerhet - Teori och praktik, görs ett försök att teckna en mer samlad bild av hela personskadeproblematiken och att sätta in de olika specialområdenas forskningstraditioner, begrepp, modeller och arbetssätt i en helhet. Personsäkerhet har valts som sammanfattande benämning.

- Det har länge saknats en bok av detta slag, både i undervisning och bland praktiker inom olika tillämpningsområden. Det säger Ragnar Andersson, professor i riskhantering vid Karlstads universitet och en av bokens huvudförfattare. Vår förhoppning är att den ska komma till bred användning och bidra till en mer samlad syn på det skadeförebyggande arbetet på vetenskaplig grund, fortsätter Ragnar Andersson.


Skriften har tagits fram som ett samarbete mellan CPS, Centrum för personsäkerhet, vid Karlstad universitet och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Författarna till de olika kapitlen är forskare och experter med lång erfarenhet från forskning och säkerhetsarbete inom olika specialområden.

Boken kan laddas ned från MSB:s hemsida:
Personsäkerhet: teori och praktik
Den går även att beställa i tryckt form från MSB:s publikationsservice.

För mera information kontakta Ragnar Andersson, professor i riskhantering vid Karlstads universitet, tel 070 663 4038 eller ragnar.andersson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.