2018-01-10 09:35Pressmeddelande

Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn

null

En ny studie inom SELMA-projektet visar att användning av paracetamol under graviditet är kopplad till försämrad språkutveckling hos förskolebarn.

Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel. Kartläggningar från olika delar av världen visar att förbrukningen av paracetamol har ökat dramatiskt under senare decennier och att mer än hälften av alla kvinnor använder preparat som innehåller paracetamol under graviditeten. Skäl till den höga konsumtionen är att medicinen anses säker i rekommenderade doser och att den kan köpas utan recept och därför är mycket lättillgänglig.
Under senare år har emellertid en rad studier påvisat samband mellan intag under graviditet och barns hälsa och utveckling. En misstanke som har framförts är att exponering för paracetamol kan påverka fosterutvecklingen i olika avseenden där ett spår rör barnens kognitiva utveckling.

- Dessa nya data tillsammans med vad som är känt från andra studier gör att vi måste ta denna fråga på stort allvar, säger professor Carl-Gustaf Bornehag, projektledare för SELMA-studien och författare till artikeln som publicerades i European Psychiatry.

Nu presenteras nya data från SELMA-studien där man undersökte användningen av paracetamol under tidig graviditet och språkutvecklingen hos 905 barn vid två och ett halvt års ålder. Användning av paracetamol under graviditeten kartlades på två sätt; dels med en enkät vid eller nära graviditetsvecka tio, där kvinnan angav om hon hade använt paracetamol dittills under graviditeten och i så fall hur mycket, dels genom att mäta paracetamol i kvinnornas urin vid samma tillfälle. Senare undersöktes barnens språkutveckling vid två och ett halvt års ålder.

Resultaten visade att omkring 60 procent av kvinnorna använde paracetamol under graviditetens första tre månader. Studien visade vidare att användning av paracetamol under tidig graviditet var kopplat till en ökad risk för språkförsening hos flickor när de var två och ett halvt år gamla, medan något sådant samband inte fanns för pojkar. Ju högre intag, desto högre risk för flickornas språkförsening. Sambandet såg likadant ut när man använde urinhalten av paracetamol som mått. Att sambanden kan se olika ut för flickor och pojkar har visats i tidigare studier och kan indikera skillnader i hormonella mekanismer.

– Vi behöver naturligtvis mer studier, inte minst för att ta reda på vilka mekanismer som skulle kunna förklara sambanden, men en fråga redan nu är om all användning av paracetamol är nödvändig, säger professor Carl-Gustaf Bornehag.

Maria Unenge Hallerbäck, överläkare inom barnpsykiatri och medförfattare till studien, säger att språkförsening naturligtvis kan vara ett problem i sig, men att studier också har visat att det kan vara ett tidigt tecken på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kontaktperson:

Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien

Telefon: 070 586 6565 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.