2016-02-16 08:00Pressmeddelande

Öva krishantering enklare via datorn, plattan eller mobilen

null

Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Orsakerna är flera - nya typer av hot, ändrat säkerhetsläge, ett förändrat klimat samt ökat beroende och stor sårbarhet i vissa system. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och resurser. Med nya virtuella verktyg kan man öva krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen. Det här ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet utveckla.

Karlstads universitet har beviljats EU-medel från Interreg Sverige-Norgeprogrammet för att utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. Projektet heter Preparing for Future Crisis Management - CriseIT och kommer att pågå under de närmaste tre åren. Tanken är att komplettera nuvarande krisövningar med virtuella verktyg som gör det möjligt för kommuner och andra aktörer att öva krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen. Syftet är att skapa möjligheter för fler att kunna öva krishantering oftare.

Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Hedmark, Hedmark Fylke, Länsstyrelsen Värmland, företagen Crisis Training AS, Information Design AB och Redpill Linpro AB, kommunerna Arvika, Filipstad och Våler, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Norges Vassdrags- och Energidirektorat (NVE), Civilförsvarsförbundet, Frivillige Organisjoners Redningsfaglige Forum (FORF) och Sivilforsvaret.

-Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig kris. Traditionella övningsmetoder innebär att ett stort antal aktörer samlas och övar tillsammans. Det är lärorikt, men resurskrävande och det kräver långa planeringstider. Vi behöver öva mer och på nya sätt för att klara framtidens utmaningar, menar beredskapsdirektör Leif Gustavsson vid Länsstyrelsen i Värmland.

Förutom digitala verktyg och metoder ska projektet även ta fram utbildningsmaterial och genomföra krisövningar där metod och verktyg testas. I första hand riktar sig projektet till tjänstemän och politiker med ansvar för krisberedskap i Värmland och Hedmark, men även andra yrkesgrupper och allmänheten är tänkt att kunna delta i vissa övningar. Såväl övning över organisations- och landsgräns som enskild träning för den egna rollen ska stöttas av projektet.

Från Karlstads universitet ingår forskare vid Centrum för klimat och säkerhet och HumanIT. Här har forskare jobbat i flera år med att integrera kunskaper om naturolyckor med kunskaper om informations- och kommunikationsteknik, för att på så sätt kunna förbättra krisberedskapen i samhället.

- Hedmark och Värmland har en rad gemensamma risker i form av gemensamma vattendrag, långa dalgångar, skogrika landskap och glesbefolkade områden. För att klara framtidens utmaningar finns ett behov av att vara samövade inför olika typer av katastrofer. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med krisberedskapsansvariga, företag och frivilligorganisationer få möjlighet att vara med och utforma framtidens krisövningar säger projektledare Monika Magnusson.

Projektet har en total budget om cirka 14,2 miljoner svenska kronor. Ungefär hälften kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden insatsområdet Innovativa miljöer inom Interreg Sverige-Norge programmet Inre Skandinavien samt norska IR-midler. Resterande del finansieras av de medverkande parterna.

För mer information kontakta:

Monika Magnusson, projektledare, Centrum för HumanIT vid Karlstads universitet, monika.magnusson@kau.se, tfn 054-700 21 70, mobil 070-253 21 04

Lars Nyberg, forskningsledare, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, lars.nyberg@kau.se, tfn 054-700 21 99, mobil 070-229 16 01

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.