2019-02-28 08:34Pressmeddelande

Ökad självständighet och integritet med intelligent dusch

null

Känslan av att kunna klara mer själv och få en privat stund. Mer tid till att stödja och uppmuntra de boende att klara sig själva. Det är några reflektioner från boende och personal vid Resurscentrum på Karlstad kommun som under ett års tid testat en så kallad intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har studerat deras upplevelser för att se vilket värde den nya tekniken tillför.

Studien handlade om värdet av att använda en intelligent dusch, designad för att hjälpa äldre eller andra personer med nedsatt rörlighet att kunna duscha själva. Både boende och personal är nöjda med den nya lösningen.

- Boende, som tidigare varit helt beroende av personal, upplever att de själva kan styra sin duschsituation till högre grad och att personalen främst finns där som stöd, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi vid CTF.

Förutom en bättre arbetssituation med bland annat minskad skaderisk, ser personalen att största värdet är att de kan fokusera på att hjälpa de boende att bli mer självständiga. Det i sin tur kan ge positiva effekter även i andra situationer och också leda till ökat välmående.

- Trots att de flesta boende är både vana och beroende av vård finns en strävan efter att kunna klara sig själv. Den intelligenta duschen ger en känsla av ökad kontroll och kan motverka så kallad inlärd hjälplöshet, som innebär att man upplever sig förlora förmågor som man egentligen bemästrar och som på sikt kan leda till minskat välmående, säger Charlotte Bäccman.

En annan slutsats från studien är att kommunen bör se över även den nuvarande duschsituationen, främst då i hemmet, för att förebygga inlärd hjälplöshet.

- Vi strävar efter ökat välbefinnande, trygghet och möjligheten för kunden att klara sig själv. Studien har visat att den intelligenta duschen är värdefull både för våra kunder och för personalens arbetssituation och nu fokuserar vi på att finna en bra placering så att den kan användas av så många som möjligt. Kunder som har en besvärlig duschsituation och har hjälp av hemtjänsten med att duscha i sitt egna hem har också möjlighet att använda duschen som just nu är placerad på Resurscentrum, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun.

”Värdet av välfärdsteknik måste förstås i varje specifik situation”
Syftet med studien var också att skapa en ökad förståelse för hur olika användare upplever införandet av välfärdsteknik.

- Det går inte att förstå och implementera välfärdsteknik på ett och samma sätt även om syftet med den nya tekniken är detsamma. Teknikmotståndet kan vara större i vissa situationer än andra. Värdet av att använda tekniska lösningar kan variera beroende av situationen. I detta fall kan man tänka sig att duschlösningen, som syftar till att stödja användaren i en intim situation, har ett större värde än social kontakt för de boende, säger Linda Bergkvist, lektor i informatik vid CTF.

Studien genomfördes via enkäter och intervjuer med boende och personal vid Resurscentrum på Karlstads kommun både före och efter användning av den intelligenta duschlösningen.

Projektet samfinansieras av CTF och Karlstads kommun och genomfördes med stöd av Interreg-projektet SOL- Support Quality of Life. Den intelligenta duschen är utvecklad av Robotics Care AB.

För mer information, kontakta:
Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, CTF, 054-700 2519, charlotte.baccman@kau.se, eller
Pia Adenmark, utvecklingsledare, Karlstads kommun, 054-540 55 72, pia.adenmark@karlstad.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.