2023-08-30 05:22Pressmeddelande

Offentliga miljöer för barn och unga säkras med sakernas internet

Porträtt forskare

I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning. Samverkan är särskilt viktigt för att skapa förflyttning och hitta lösningar på gemensamma utmaningar, i detta fall upplevd trygghet i offentlig utemiljö. Här samlas aktörer som vanligtvis inte samverkar så som kommun, bolag, akademi, polis och innovationsfrämjande aktörer och civilsamhälle – i form av berörda ungdomar – för att ta sig an utmaningen.

– Det här projektet är spännande på flera sätt. Dels handlar det om ett nytt sätt att försöka skapa trygghet, dels är det en utmaning att få alla aktörer att förstå sin roll i helheten, säger Erik Wästlund, docent i psykologi.

I projektet ska lösningar och metoder utvecklas, testas och utvärderas och en grund för samverkan etableras. Målet är att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer genom användning av IoT-lösningar med syfte att dra nytta av och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer. Andra mål är att med smartare metoder effektivare kunna gå från behov till upphandling av färdig lösning, att med hjälp av data skapa nya beteenden samt att sätta grunderna till samverkan mellan organisationer genom kunskapsuppbyggnad och datadelning

– CTF bidrar med akademisk kunskap och erfarenhet från forskning kring digitalisering av välfärdstjänster och digital hälsoinnovation och vi kommer att leda arbetet med kunskapsinhämtning och kunskapsöverföring, säger Erik Wästlund.

Forskarna ska, bland annat, utveckla en modell för att främja samarbete över organisationsgränser samt aktiviteter kring framtagandet av metod för utvärderingar av IoT-lösningarna baserat på modellen. De kommer också genomföra workshops för att stärka innovationsförmågan hos medverkande aktörer.

Smart and Safe pågår till och med oktober 2024 och finansieras av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet. Projektet koordineras av Compare och genomförs i samverkan mellan CTF, Karlstads El och stadsnät, Karlstads kommun och Polismyndigheten.

Kontakt
Erik Wästlund, docent i psykologi vid CTF, erik.wastlund@kau.se, 073-835 91 34Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap