2018-04-25 08:00Pressmeddelande

Nytt tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering

null

KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har beviljat medel till ett tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering, inriktat på skyfallsrisker. 3,4 miljoner kronor går till projektet under 2018-2019, samtidigt som de deltagande företagen bidrar med motsvarande värde i form av arbetstid.

-Vi ser stora möjligheter med detta projekt i och med att vi fördjupar vårt samarbete med försäkringsbranschen, säger Lars Nyberg, forskningsledare och professor i risk- och miljöstudier. Tillsammans kommer vi att utveckla nya metoder och generera nya typer av data som förbättrar möjligheterna att värdera skyfallsrisker i svenska kommuner. Projektet har också ett bredare syfte att utveckla metodiken kring katastrofmodellering i Sverige, och det kommer vi att göra i nära samarbete med ledande internationella aktörer.

Projektet SPLASH, Skyfallsmodellering - planering, analys och sårbarhetshantering, har tre huvudsakliga mål:

  1. Att utveckla metodik för katastrofmodellering, inkluderande beskrivningar av nederbördshot, exponering och potentiella skador.
  2. Att utveckla en säker metod för hantering av försäkringsdata om översvämningsskador, för att bättre förstå relationen mellan nederbörd och skador.
  3. Att etablera en arena för samarbete mellan akademi, försäkringsbransch och blåljusmyndigheter för att långsiktigt minska katastrofrisker i Sverige.

Det samlade arbetet kommer att ge en bättre bild över kostnader som uppstår vid skyfall, vilket i förlängningen behövs för att få ett effektivt förebyggande arbete. Projektet kommer att använda Jönköping som studieområde för att genomföra analyser av inträffade händelser och framtida risker.

Fyra företag är med och driver projektet SPLASH

Projektet kommer att drivas av CCS, Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads universitet, i nära samarbete med fyra företag; Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, JLT Re Northern Europe, Länsförsäkringar Jönköping och Länsförsäkringar AB.

- Jag kan betona att det här projektet är i forskningsfronten, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB. Det är viktigt för oss som ett kundägt ömsesidigt försäkringsbolag att arbeta med den här typen av frågor, eftersom vi är vana att hantera risker och att arbeta långsiktigt.

Syftet med projektet SPLASH

En del av syftet med projektet är dels att höja och bredda den egna kunskapen och kompetensen inom bland annat försäkringsbranschen, men även bidra till samhällsnytta och till att underlätta för beslutsfattare i de kommuner/tätorter som behöver arbeta allt mer med klimatanpassade åtgärder. Det skadeförebyggande arbetet som kan minska risker för skador och kostnader i samband med framtida extrema väderhändelser, till följd av ett förändrat klimat.

Projektet stöds av Jönköpings kommun, samt av det globala initiativet inom katastrofmodellering Oasis Loss Modelling Framework.

Kontaktpersoner

Lars Nyberg, projektledare Karlstads universitet, Lars.Nyberg@kau.se, 054- 700 2199

Thomas Gell, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning AB, 08-121 359 22, thomas.gell@brandskyddsforeningen.se 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.