2017-12-11 08:00Pressmeddelande

Nytt sätt att handleda på klinisk utbildningsavdelning

Kompetensförsörjningen i framtidens sjukvård är en stor utmaning. Därför har ett nytt projekt startat, klinisk utbildningsavdelning, KUA med fokus på sjuksköterskestudenters lärande vid Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad i samverkan med Karlstads universitet.

Den nya kliniska utbildningsavdelningen har varit igång sedan mitten av oktober. När man tidigare tillfrågat patienter som vårdats på en KUA i andra delar av Sverige har det visat sig att är de i hög grad är nöjda, känner sig delaktiga och upplever att de får en vård av hög kvalitet.

KUA har ett tydligt fokus på studenters lärande i samspel med andra. Studenterna arbetar parvis tillsammans med patienten, utifrån den pedagogiska modellen peer-learning. Studenter som delar ett gemensamt lärande får en ökad känsla av trygghet och en bättre förståelse för patienternas situation och behov, men också ökade möjligheter för fördjupning av kunskaper och färdigheter. Den ansvariga sjuksköterskan vägleder och stöttar studenterna i deras arbete och genom att erbjuda studenterna en klinisk utbildning av hög kvalitet förbereds de i sin profession som sjuksköterskor inför dagens och morgondagens vård.

Varför görs det här projektet?

I dag står vården inför en stor utmaning med färre vårdplatser, ökat behov av personal samtidigt som patienterna har komplexa vårdbehov. Det gör att verksamheterna behöver utvecklas och att ett ökat samarbete med universitetet ses som positivt och det här projektets resultat kan bidra till en förbättrad vård på lång sikt.

- Vi arbetar med det här projektet för att möjliggöra fler praktikplatser, testa en ny handledningsmodell och tänka nytt kring vår studentsituation och handledning, säger Elin Eldh avdelningschef på avdelning nio på Centralsjukhuset.

Ett stort antal studenter ska genomföra VFU i en verksamhet med ett minskande antal vårdplatser.

- En förtätning av antal studenter med en tydlig pedagogik för lärande och där handledningen leds av erfarna och intresserade sjuksköterskor är en nödvändighet, säger Christina Sundin Andersson, klinisk adjunkt, Karlstads universitet.

Goda resultat med peer-learning

En satsning på huvudhandledaren som har intresse, kunskap och kompetens när det gäller handledning av studenter har gett goda resultat. Studenterna ansvarar för en grupp patienter tillsammans med huvudhandledaren, vilket gör att arbetet för övrig personal kan underlättas. Det ger även en karriärväg för kliniskt verksamma sjuksköterskor som inte enbart innefattar chefsposition och kan då ge en ökad status för sjuksköterskor och stärka deras profession.

- Framtidens sjukvård är allas utmaning och det måste därför tänkas nytt för att få mer kunskap kring studenttäthet, forskning, hur man ger eller tar emot kunskap och även försöka få en ökad betydelse av att använda ordet personcentrerad vård vilket jag tror kan vara ett startskott i och med peer-learning, säger Jenny Mattsson avdelningschef, avdelning åtta.

Vad tycker studenterna?

Så här långt i projektet beskriver studenterna på avdelning nio att det är väldigt lärorikt att arbeta utifrån peer learning.De har fått möjlighet i stor utsträckning ta eget ansvar för sitt lärande. Genom att tillsammans ta hand om multisjuka äldre har de fått möjlighet att omsätta det de läst inne på universitet i vården av patienterna.

- Att lägga upp dagen tillsammans med patienten och att både stötta och utmana varandra i paret har gjort att studenterna upplevt att de utvecklats enormt i sitt kommande yrke som sjuksköterskor. För att det ska fungera krävs det god kommunikation med patient, studentkamraten och övriga i teamet, säger Cecilia Olsson, klinisk lektor på Karlstads universitet.

Frågor kontakta ansvariga för projektet vid:

Sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet.

Cecilia Olsson, klinisk lektor, cecilia.olsson@kau.se 054-700 10 27, 0731-59 86 16

Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad

Jessica Axelsson, verksamhetschef, jessica.axelsson@liv.se 054- 61 6002

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.