2020-04-23 10:15Pressmeddelande

Nytt projekt ska öka kunskapen om hedersvåld och jämställdhet i högre utbildning

null

Det råder en stor kunskapsbrist bland yrkesverksamma inom de flesta statliga myndigheter som hanterar och ansvarar för hedersvåld i Sverige. Nu startar ett nytt projekt vid Karlstads universitet med syfte med att få in fler moment om hedersvåld och jämställdhet i utbildningarna.

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt som även utsågs till ambassadör mot hedersvåld av riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) i januari i år, är initiativtagaren bakom projektet. Hon har tillsammans med kollegor från folkhälsovetenskap, socialt arbete och lärarutbildningen, gjort en översyn som visar att det finns få inslag om hedersvåld inom utbildningarna vid Karlstads universitet idag.

– Vi behöver få in betydligt fler moment inom utbildningarna för samhällsviktiga funktioner som exempelvis lärare, läkare, jurister, poliser, sjuksköterskor och socionomer, säger Marie Karlsson Tuula. Detta är yrkesgrupper som ofta möter barn och vuxna med hedersvåldsrelaterade problem i sina yrkesliv och det är otroligt viktigt att studenterna blir medvetna om våldets konsekvenser så att de kan hantera dem när de kommer ut i sin yrkesverksamhet.

Lagstiftning först 2018
Helén Olsson, lektor i socialt arbete och en av projektdeltagarna, har tillsammans med Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap, skrivit en rapport utifrån ett regeringsuppdrag som utgick från Länsstyrelsen Dalarna. Där framgår det att det råder en stor kunskapsbrist inom de flesta statliga myndigheter som ska hantera och ansvara för de här frågorna.

– Det beror bland annat på att det har saknats undervisning inom området våld i nära relationer, där även hedersvåld ingår, säger Helén Olsson. Högre utbildning har tagit tid på sig att implementera kunskaper om familjebaserat våld och området blev inte obligatoriskt i undervisning förrän det lagstiftades i juli 2018. Det innebär att yrkesprofessionella inte har den kunskap som krävs. Idag har vi begränsade inslag om hedersvåld inom högre utbildning, därför brister det i de flesta av våra professionsutbildningar. Arbetet med våld i nära relationer är en av de största socialpolitiska reformerna som genomförts i Sverige. Bland annat har 20 nya lagändringar införts under de senast 15 åren och flera kommer inom kort. Forskning pekar entydigt på att den som utsätts för våld i nära relationer drabbas av ett stort lidande som bidrar till allvarliga hälsokonsekvenser. Nu är det dags för oss inom högre utbildning att ta vårt ansvar!

– Området måste lyftas så att blivande yrkesverksamma förstår omfattningen av våld i nära relationer samt vilka hälsokonsekvenser våldet medför, säger Helén Olsson. Hur skall problemet synliggöras och uppmärksammas inom respektive myndighet? Vilka frågor bör yrkesverksamma ställa och hur arbetar man med en våldsutsatt person respektive en våldsutövare? Vad gäller vid arbete med våldsutsatta barn? Hur arbetar man med riskbedömning, stöd och skydd? Det är också viktigt att yrkesverksamma blir varse om de lagar och förordningar som styr den egna verksamheten, samt vilken forskning som finns att tillgå på området.

Kommande antologi och konferens
En del i projektet är att skriva en tvärvetenskaplig antologi som också kommer att innehålla råd och tips för hur man kan öka kunskapen om hedersvåld. Den 1-2 december kommer det även att hållas en konferens vid universitetet som riktar sig mot en bred målgrupp såsom länsstyrelser och övriga berörda myndigheter samt lärare och övrig personal på universitet inklusive studenter. Bland talarna finns bland annat Mari Heidenborg, f.d. justitieråd och numera justitiekansler och Petra Lund, riksåklagare.

– Vi vill att det här projektet ska bli ett flaggskepp för Karlstads universitet och att andra universitet ska inspireras av vårt initiativ, säger Marie Karlsson Tuula. Vårt mål är att synliggöra problematiken och öka kunskapen om hedersvåld och jämställdhet i alla utbildningar. Tanken är inte att vi ska skapa innehållet i utbildningarna utan att vi ska bidra till att skapa ett samtalsklimat som leder till att alla högre utbildningar tar sitt ansvar och jobbar med frågorna utifrån sina förutsättningar.

Läs mer
Här kan du läsa mer om konferensen den 1-2 december.

Här kan du ta del av rapporten Socialtjänstens arbete med hedersvåld – resultat från en intervjuundersökning, skriven av Helén Olsson och Ann Bergman.

För mer information kontakta:

Marie Karlsson Tuula på marie.karlssontuula@kau.se eller 073-54 64 181.

Helén Olssonhelen.olsson@kau.se eller 070-66 97 783.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.