2024-02-28 07:53Pressmeddelande

Nytt masterprogram i psykologiskt försvar och desinformation

Karlstads universitet logotyp med textKarlstads universitet logotyp med text

Karlstads universitet inrättar ett nytt masterprogram i statsvetenskap med inriktning psykologiskt försvar och desinformation. Första start för programmet blir höstterminen 2025.

 

– Den rådande samhällsutvecklingen med ett ökat tryck av både intern och extern otillbörlig informationspåverkan och ett försämrat omvärldsläge leder till behov av ett förstärkt psykologiskt försvar för att motverka desinformationens effekter. I detta sammanhang finns ett tydligt behov av utbildningar som denna, säger Mikael Granberg, professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap.

Det nya masterprogrammet ska komplettera befintligt utbildningsutbud och tillgodose det ökade behovet hos olika samhällsaktörer, bland annat när det gäller att identifiera, analysera och värdera vilseledande informationsflöden.

– Karlstads universitet är sedan länge aktivt i en rad initiativ inom områdena kris och samhällsberedskap och detta program kompletterar dessa aktiviteter med en tydlig inriktning mot de statsvetenskapliga aspekterna av desinformationens hot mot samhällets demokratiska institutioner, säger Malin Rönnblom, även hon professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap.

Programmet är också en viktig strategisk satsning för Karlstads universitet på både regional och nationell nivå. Det har utvecklats i samarbete med Försvarshögskolan, med verksamhet i Karlstad, där också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar har sina huvudsäten.

Masterprogrammet har samhällsrelevans när det svenska totalförsvarets civila och militära delar nu återuppbyggs i snabb takt. I samband med detta ökar kunskapsbehovet i hanteringen av desinformation och psykologiskt försvar hos anställda inom statliga myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och frivilligorganisationer.

– Det svenska totalförsvarets civila och militära delar har demonterats sedan slutet av kalla kriget. I vår samtid sker nu en uppbyggnad och detta innebär ett stort kunskapsbehov i hantering av otillbörlig informationspåverkan och psykologiskt försvar inom olika samhällssektorer, säger Mikael Granberg.

Försvarshögskolan erbjuder utbildningar i totalförsvar, kris och krig, men inte med inriktningen för det nya masterprogrammet vid Karlstads universitet. Liknande masterprogram finns heller inte vid andra universitet eller högskolor i Sverige eller Europa. Däremot finns utbildningar vid nordamerikanska universitet, vilket ger goda möjligheter för framtida samverkan och studentutbyten. 

– Vi bedömer att det finns mycket goda möjligheter till samverkan och studentutbyten med nordamerikanska universitet där vårt masterprograms speciella statsvetenskapliga inriktning kan attrahera studenter till Karlstads universitet samtidigt som våra studenter ges möjlighet att läsa kurser i internationella utbildnings- och forskningsmiljöer, säger Malin Rönnblom.

Målgruppen för programmet är bred och återfinns primärt bland nuvarande eller framtida personal i företag, myndigheter och andra organisationer som kan beröras av otillbörlig informationspåverkan. Även studenter på grundnivå som läser statsvetenskap och andra ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora ingår i målgruppen. Söktrycket till det nya masterprogrammet väntas därmed bli bra. I första omgången planeras för att anta 15 studenter till programmets start, höstterminen 2025.

 

Kontakt vid frågor: Mikael Granberg, professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap, mikael.granberg@kau.se , 072-305 64 67


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält