2015-12-01 12:31Pressmeddelande

Nytt Innovationskluster för att främja utvecklingen av energieffektiv kollektivtrafik

Det finns ett behov av mer kunskap om energieffektivisering inom kollektivtrafiken. Olika system prövas, men implementering och informationsspridning sker långsamt till olika aktörer. Därför har forskargruppen Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet, fått i uppdrag av Energimyndigheten att bilda ett innovationskluster för att koordinera och sprida kunskap. 

- Det finns kunskapsbrister hos olika aktörer när det gäller frågor om betydelsen av energi och energieffektivisering för att utveckla mobilitet i svenska städer. I storstäderna prövas i dag olika system för att öka resandet och minska miljöpåverkan, men spridning av resultat och kunskaper sker långsamt. Det saknas riktigt bra kanaler för det. Ett innovationskluster skulle bidra till att koordinera och sprida kunskap samt engagera berörda aktörer, bland annat kollektivtrafikoperatörerna, säger Margareta Friman, professor och ledare för projektet.

Ett innovationskluster för energieffektivisering samlar ett antal aktörer inom svensk kollektivtrafik och forskare vid Karlstads universitet. Syftet är att höja kunskapen genom att samordna och utbyta erfarenheter. Kunskapsutbytet antas på sikt generera nya idéer för energieffektiva transporter som kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Projektet "Innovationskluster för energieffektivisering av svensk kollektivtrafik" genomförs inom ramen för programmet FOU Program Energieffektivisering i transportsektorn. Det kommer att pågå fram till och med 2017 och har beviljats 1,5 miljoner från Energimyndigheten.

För mer information kontakta Margareta Friman, professor i psykologi vid Karlstads universitet, margareta.friman@kau.se, 073-4606554.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.