2015-06-17 13:13Pressmeddelande

Nytt gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara

null

Karlstads universitet leder ett treårigt gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara. Genom tillämpad forskning ska IMTRIS, Innovation med trä i region inre Skandinavien, leda till innovationer inom produkter och tjänster. Fokus ligger på arbete med träråvara, den centrala naturresursen för den regionala bioekonomin.

- Det här är fortsättning på ett tidigare projekt som vi haft tillsammans med våra norska partners, säger Karin Granström, projektledare och universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet. Projektet består av tre delar; bygg, förpackning samt energi. Det övergripande målet är att bidra till hållbar regional tillväxt i gränsregionen.

IMTRIS, Innovation med trä i region inre Skandinavien
IMTRIS ska ta fram ny kunskap genom behovsstyrd forskning och utveckling. I projektet ingår också utveckling av kompetensstöd för företag samt utveckling av IT-baserade metoder för att överbrygga kunskapsluckor mellan näringsliv och forskning. Då blir forskningsresultat och branschspecifik kunskap mer lättillgänglig för företag i gränsregionen.

- Ett exempel är att vi tillsammans med Högskolan Dalarna och byggindustrin ska utveckla metoder att bygga friska och energieffektiva trähus, säger Carina Rehnström, universitetsadjunkt i byggteknik på Karlstads universitet.
IMTRIS ska bidra kraftfullt till ett kreativt helhetstänk runt hur vi använder resursen trä i regionen.
- Projektet möjliggör för oss att verkligen satsa på innovationer och gå ännu djupare in i de områden där vi redan har hög kompetens, säger Karin Granström.

Projektet med start i september kommer att pågå i tre år och finansieras genom Interreg och andra finansiärer med SEK 9,6 miljoner på svenska sidan samt NOK 6 miljoner på den norska sidan. Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Oslo og Akershus.

För mera information
Projektledare och kontaktperson är Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, tel 0730 484 561 eller karin.granstrom@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.