2023-11-09 07:51Pressmeddelande

Ny professor - en pionjär inom oral hälsoforskning

Ulrika Lindmark, professor i oral hälsa firas med tårtaUlrika Lindmark, professor i oral hälsa

I en värld där oral hälsa och allmänt välmående är tätt sammanlänkade, har professor Ulrika Lindmark ägnat över 25 år av sitt liv åt att fördjupa sig i och förstå de komplexa sambanden mellan munnens hälsa och det övergripande välbefinnandet. Som en framstående forskare och professor inom tandhygienistprogrammet har hon dedikerat sin karriär till att utforska och främja oral hälsa genom akademisk forskning och utbildning.

Ulrika Lindmark inledde sin yrkesresa inom tandvården som tandsköterska på 1980-talet och fortsatte sedan med att vidareutbilda sig till tandhygienist 1991. Hennes tidiga intresse för tandvården ledde henne till en passion för att främja till god oral hälsa hos människor i alla åldrar. Med åren tog hennes engagemang inom hälsofrämjande arbete en framträdande roll.

- Under mina studier inom folkhälsovetenskap kom jag i kontakt med den Salutogena teorin, som fokuserar på friskfaktorer och hälsofrämjande, berättar Ulrika Lindmark.

Denna teori skulle senare inspirera henne att förena den med oral hälsovetenskap och skapa banbrytande forskning inom ämnet. År 2010 publicerade hon sin avhandling och blev den första i Sverige att beskriva den Salutogena teorin inom tandvården.

- Hälsofrämjande forskning tar tid och kräver både resurser och finansiering, säger Ulrika Lindmark. Dessutom är antalet forskare inom ämnet begränsat, och det är en utmaning att konkurrera om externa medel. Jag hoppas kunna inspirera fler att bedriva forskning inom området och främja samverkan med andra professioner inom och utanför akademin.

Två fokusområden

Ulrika Lindmarks forskning fokuserar främst på två områden. Hon undersöker psykosociala och kontextuella faktorer som främjar god oral hälsa, samtidigt som hon utforskar betydelsen av samverkan mellan olika professioner för att förbättra den oral hälsan.

Ett av hennes senaste projekt har visat att resiliens, med betydelsen som egen motståndskraft och uthållighet, kan förklara varför vissa vuxna inte drabbas av karies, trots utmaningar i livet. Studien utfördes bland vuxna i Sydafrika som bor i utsatta områden, och resultaten är av stor betydelse för en mer komplex förståelse av vad som påverkar oral hälsa.

Påverkan på samhället och framtiden för oral hälsa

- Jag har en tydlig målsättning: att bevara en god oral hälsa bland befolkningen genom hela livet, säger Ulrika Lindmark. Genom att fokusera på friskfaktorer (skyddande) och samverkan hoppas jag kunna minska kostnaderna för både individer och samhället samtidigt som jag förbättrar människors livskvalitet.

Ulrika Lindmark uppmanar studenter och unga forskare att vara öppna och nyfikna på utvecklingen inom tandvårdens område. Hon betonar vikten av att forska på det man brinner för och att dra nytta av erfarna forskare och universitetets resurser. Hon råder blivande forskare att vara öppna för utveckling, bygga på sin utbildning genom kurser och fördjupningsstudier. Att samarbeta med erfarna forskare och dra nytta av deras kunskap är också ett värdefullt steg på vägen.

Aktuella utvecklingar inom oral hälsa

En tydlig trend som Ulrika Lindmark lyfter fram är det ökande antalet äldre vuxna som behåller sina egna tänder längre. Detta är å ena sidan positivt och innebär å andra sidan utmaningar inom tandvården, och samverkan med olika professioner blir allt viktigare. Dessutom är betydelsen av friska tänder i tidig ålder avgörande för god oral hälsa senare i livet. Här har alla inte samma förutsättningar i samhället, vilket vi måste finna främjande strategier för.

- Det som påverkat mig ligger mycket i min passion att utveckla tandhygienistens kompetens och framför allt viktiga roll inom tandvården, säger Ulrika Lindmark. Tandhygienisten möter idag många människor med varierande åldrar, bakgrund och erfarenheter av tandvård. Under min tid inom yrket, har tandhygienisten gått från att främst ha arbetat med tandlossningssjukdom (parodontit) till att idag möta, samtala och behandla en mångfald av människor, oavsett om det handlar om att främja till oral hälsa, förebygga eller behandla munsjukdomar som karies och parodontit.

Kommande projekt

Ulrika Lindmark är med och håller på att starta upp ett tvärdisciplinärt projekt där de avser att studera skyddande faktorer för karies bland 6-åringar i Värmland. Forskarna kommer att studera munhälsorelaterade kunskap och beteenden, förmåga till resiliens, biologiska faktorer och miljöexponering. Både munhälsodata och biologiska prover (saliv, urin) på barnen samt enkäter och intervjuer med vårdnadshavare kommer genomföras för att få en helhetsbild av samverkande skyddande faktorer. 

- Vår forskningsgrupp består av forskare inom oral hälsa, odontologi, folkhälsovetenskap och biolog, säger Ulrika Lindmark. Projektet är ett av de första inom ramen för samverkansavtalet mellan tandvården i Region Värmland och Karlstads universitet och sker i samverkan med vår akademiska folktandvårdsklinik, AFK, som är belägen i nära anslutning till universitetet. Projektets uppstart är delvis finansierat genom ”Klinisk forskning i samverkan”, ett samverkansavtal mellan region Värmland och Kastads universitet.

Ulrika Lindmarks arbete är en påminnelse om vikten av att främja god oral hälsa och förstå sambandet mellan oral hälsa och det övergripande välbefinnandet. Ulrika Lindmarks insatser är ett inspirerande exempel på hur en engagerad person kan göra verklig skillnad i samhället genom sin forskning.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer