2019-05-20 07:59Pressmeddelande

Ny ledamot i nationellt expertråd för klimatanpassning från Karlstads universitet

null

Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning.

Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år. Rådet ska vara "självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens" och en av ledamöterna blir nu alltså Centrum för klimat och säkerhets Tonje Grahn, universitetslektor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

- Jag brinner för de utmaningar som samhället brottas med i relation till klimatförändringar, säger Tonje Grahn. Att jag har fått detta förtroende känns som ett stort privilegium!

Tonjes forskning fokuserar på kvantitativa beslutsmodeller för riskreduktion samt riskanalys speciellt inriktat mot skyfall och andra typer av översvämningar.

- Jag blev tillfrågad på grund av min samhällsekonomiska bakgrund i kombination med min forskningserfarenhet kring bedömning av exponering och sårbarhet för naturolyckor, säger Tonje Grahn. I rådet ska jag och de andra ledamöterna bland annat arbeta med förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning, prioritering av åtgärder och analys av effekter samt uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.


Centrum för Klimat och Säkerhet är en centrumbildning vid Karlstads universitet. Deras forskning fokuserar på nyckelbegrepp som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Huvudsyftet är att utvärdera samhällets sårbarhet, förmågan att klara risker och de långsiktiga förändringar som ett förändrat klimat medför. Andra aktiviteter kompletterar forskningen och ger möjlighet att samla data och nya forskningsfrågor, att kommunicera forskningsresultat och möjliggör samverkan och lärande. 

Kontaktperson

Tonje Grahn, universitetslektor i risk- och miljöstudier.

Tel: 070 362 1402

E-post: tonje.grahn@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.