2015-12-16 08:00Pressmeddelande

Ny forskning studerar mobilen i klassrummet

null

Nästan alla svenska gymnasieungdomar har en smart telefon. Att de används öppet i klassrummen är känt, men till vad och hur? Vid Karlstads universitet startar nu en ny studie som ska undersöka detta. 

– En vanlig föreställning är att telefonerna stör undervisningen och att de skapar frustration bland lärare, men i vår förstudie har vi sett att problemen med disciplin kring telefonerna är ganska små och att aktiviteterna runt telefonerna ofta skapar lugn och ro, säger Christina Olin Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Det betyder inte att telefonernas närvaro i klassrummet alltid är positiv men vi behöver få mer kunskap om telefonernas roll, både hur de används pedagogiskt och för sociala syften.

Christina Olin Scheller kommer tillsammans med Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, att studera vilken roll telefonerna har när eleverna interagerar med sina klasskamrater och lärare och hur telefonerna påverkar arbetet med text i klassrummet. Forskarna vill även ta reda på vilka ämnen som diskuteras i olika forum och hur olika digitala verktyg samspelar.

– Det är kunskaper som idag saknas, eftersom både de tekniska möjligheterna och – framför allt – unga människors användning av smarta telefoner har förändrats radikalt på bara några få år.Den här studien kommer att ge oss ökad kunskap om hur vi kan förstå, hantera och ta till vara på det digitala klassrummet, fortsätter Christina Olin Scheller.

För att dokumentera aktiviteterna kommer forskarna att använda sig av videoinspelningar med intervjuer, observationer och fältanteckningar i fyra klasser. I varje klass kommer dessutom två fokuselever att väljas ut vars aktiviteter på telefonen studeras i detalj.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och kommer att pågå under tre år.

För mer information kontakta Christina Olin Scheller på telefon, 070 315 12 91 eller Marie Tanner på telefon, 070 290 13 56.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.