2015-10-19 10:04Pressmeddelande

Ny forskning ska utveckla särskolan

null

Ett nytt forskningsprojekt med inriktning på den svenska särskolan startar i januari 2016. Syftet är att ge en bild av hur undervisning och lärandemiljö i särskolan fungerar – något som det i stort sett saknas forskning på idag.

Den svenska särskolan är en unik skolform för elever som inte antas kunna nå lärandemålen i grundskolan på grund av utvecklingsstörning. Särskolan har funnits en längre tid, men väldigt lite forskning har bedrivits för att lära sig hur eleverna har det och hur de tar till sig nya kunskaper.

Projektet En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan löper över 4 år, och har som huvudsyfte att ta fram kunskap om hur undervisning och lärandemiljöer i särskolan fungerar. Fokus ligger på elevernas kunskapsutveckling, deras sociala liv i skolan och deras demokratiska fostran till aktiva medborgare. Projektet förväntas även generera beskrivningar av hur olika undervisningsideologier praktiseras och vad de innebär för elevernas lärande, något som kan ha betydelse även för andra skolformer.

Projektet leds av Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik och gästforskare vid Karlstads universitet, samt av Claes Nilholm, professor i pedagogik med inritning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet.

- Vi hoppas att resultaten kommer att stimulera utveckling inom särskolan, säger Kerstin Göransson. Eftersom det saknas forskning på området sedan tidigare, är det också svårt att se hur särskolan har utvecklats fram tills nu. Skolinspektionen har gjort vissa nedslag på ett urval vid olika tillfällen, och det finns en kritik mot att en del klasser inte är tillräckligt intellektuellt stimulerande – men det är inte regelrätt forskning, och det ger inte heller någon representativ bild.

En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan har en total budget på drygt 4 miljoner kronor. Det finansieras av Stiftelsen Sävstaholm som har beviljat 1 miljon kronor för år 2016. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Uppsala universitet, som förutom de huvudansvariga bidrar med två forskare vardera.

Mer information
Om du vill veta mer om projektet, kontakta Kerstin Göransson på 073-662 08 05 eller kerstin.goransson@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.